Go to main navigation
Judith Gough är Storbritanniens ambassadör i Sverige

Storbritanniens ambassadör i Sverige, Judith Gough, vill att vi talar mer om könsstympning för att stoppa en negativ utveckling.

Foto: Brittiska ambassaden

debatt

”Vi behöver tala klarspråk kring kvinnlig könsstympning”

Med anledning av kampanjen 16 days of activism påminner Storbritanniens ambassadör i Sverige, Judith Gough, om de övergrepp som könsstympning innebär. På grund av pandemin ökar detta våld mot unga flickor, skriver hon.

Låt oss prata om kvinnlig könsstympning – ett riktigt tufft ämne, men ett som vi inte kan blunda för.

Vi är mitt i den globala kampanjen 16 days of activism, som pågår fram till den 10 december och syftar till att motverka våld mot kvinnor. Av alla negativa konsekvenser som coronapandemin fört med sig så är kvinnors och flickors ökade utsatthet för våld och övergrepp en av de minst omdiskuterade. Så borde det inte vara.

Kvinnlig könsstympning är en våldsform som drabbar huvudsakligen unga flickor, och som nu riskerar eskalera. FN:s befolkningsfond, UNFPA, rapporterar att den pågående pandemin radikalt försämrar förutsättningarna att nå målet om ett slut på kvinnlig könsstympning till år 2030. 

UNFPA förutspår att avbrutna skyddsinsatser kan leda till att omkring två miljoner stympningar, som kunnat undvikas, kommer att genomföras under det kommande decenniet. Det är två miljoner flickor som riskerar att få sina liv förstörda. 

Som i många andra politiska diskussioner om våld och övergrepp har språket här betydelse. Vi kan gömma oss bakom ord som ”sedvänja” eller ”tradition”, men riskerar då att relativisera vad som egentligen inte är någonting annat än ett fruktansvärt människorättsövergrepp och grovt våld mot barn. 

Vi behöver tala klarspråk kring kvinnlig könsstympning även om det är obekvämt. Vi behöver tydliga strategier och målsättningar för att vända en utveckling som, nedslående nog, går i fel riktning på flera håll i världen. 

Storbritannien presenterar nu ett biståndspaket speciellt inriktat till att motverka kvinnlig könsstympning. Vi satsar 35 miljoner brittiska pund, motsvarande drygt 400 miljoner kronor, på insatser för att stoppa övergreppen. 

Programmet omfattar tre delar, och den största delen är stöd till civilsamhällets aktörer i sex afrikanska länder där könsstympning är särskilt utbrett. Vi vet att det krävs långsiktigt förändrade normer och attityder. Därför integrerar vi nu arbete mot kvinnlig könsstympning i våra redan etablerade biståndssamarbeten med lokala partners, som har upparbetade relationer och stort förtroende på plats.

Den andra delen riktar vi mot institutionella reformer för att få till stånd lagstiftning och policies där det fortfarande saknas. Vi stödjer UNFPA och FN:s barnfond, Unicefs gemensamma program, liksom Världshälsoorganisationen, WHO, i deras arbete för kapacitetsutveckling hos medicinsk personal, som kommer i kontakt med överlevare efter kvinnlig könsstympning.

I den tredje delen fokuserar vi på förbättrad datainsamling och analys. Genom att höja kvaliteten kan vi få mer tillförlitliga svar på vilken slags insatser som faktiskt ger bäst resultat i fråga om förändring av sociala normer och attityder. Vi hoppas på så sätt kunna bidra till mer effektiva insatser mot kvinnlig könsstympning globalt.

Från ambassadens sida är vi också glada att ha bidragit till ett fördjupat utbyte mellan brittisk och svensk polis på detta område. För det är ju inte bara flickor på andra kontinenter som utsätts för könsstympning. Det drabbar också flickor i Storbritannien och Sverige. 

Våra båda länder har lagstiftning på plats, men få förövare har hittills blivit fällda. Precis som när det gäller annan grov brottslighet så är det avgörande med ett välfungerande internationellt samarbete. 

Till syvende och sist handlar det om att gemensamt göra allt vi kan för att rädda så många flickor som möjligt från omänskliga och traumatiserande övergrepp, och från försämrad sexuell hälsa och livskvalitet livet ut. 

Låt oss tillsammans fortsätta aktivismen mot kvinnlig könsstympning, och mot alla former av våld mot kvinnor, också när de här 16 dagarna har passerat.

Judith Gough, Storbritanniens ambassadör i Sverige