Go to main navigation
NGO Monitor Israel Palestina Svenskt bistånd granskning

Biståndet till Palestina följer samma riktlinjer och krav som ställs på alla biståndsmottagare.

OMVÄRLDEN GRANSKAR

Hit går det svenska biståndet till Palestina

Kritiker anser att biståndet är kravlöst. Men biståndet till Palestina följer samma riktlinjer och krav som ställs på alla biståndsmottagare.

Det handlar om några öronmärkta, riktade insatser, men inget icke-öronmärkt budgetstöd går in i den Palestinska myndigheten (PA). Till historien hör att det direktstöd som tidigare fanns avvecklades av Sverige och andra givare i samband med Hamas valseger 2006 för att undvika risken att en då nyligen terroriststämplad organisation indirekt skulle få stöd.

Så har stödet sett ut:

Negotiations Affairs Department 2011-2017=29,6 MSEK, alltså den palestinska förhandlingsorganisationen som gör analyser inom olika områden till stöd för förhandlarna (har betalats via Norge som ledande givare)

Storm Water Project: 2008-2014 25,5 MSEK. Mottagare är den lokala vattenmyndigheten i Gaza. Större delen betalades ut under de första åren, sedan har avtalet förlängts utan att nya pengar tillförts, troligen på grund av förseningar i genomförande, rapportering etc.

Mission of Palestine: 2013-2014 13,9 MSEK. Dvs stöd till den palestinska ambassaden i Stockholm, för dess löpande verksamhet.

Office of the President 2006-2008 8,2 MSEK

Palestine Central Bureau of Statistics, Census: 2016-2017 20 MSEK. Detta är stöd till den palestinska statistiska centralbyrån för genomförande av den tredje folkräkningen 2017. För övrigt den mest internationellt respekterade av alla palestinska organisationer, dess chef är eller har nyligen varit ordförande i den internationella organisationen för statistikbyråer, hade samarbete med Hans Rosling bland annat.

Nu arbetar Generalkonsulatet också på ett avtal med stöd till Environment Quality Authority, alltså miljömyndigheten, där samarbete också kommer att ske med Naturvårdsverket. 

Går via internationella organ

Av det totala biståndet gick 2017 cirka 60 procent till multilaterala organisationer, en fördelning som stått fast åtminstone under de senaste fem åren.

En stor del av biståndet till Palestina går genom multilaterala organisationer. Löner och pensioner till PA-anställda lärare och hälsovårdspersonal stöddes fram till 2016 genom PEGASE som administreras av EU, ett stöd som Sverige nu avslutat.

Genom FN har stöd till exempel gått till uppbyggnad av det palestinska rättssystemet genom UNDP och till restaurering av det palestinska kulturarvet genom UNESCO. Ett särskilt program för att göra det möjligt för palestinier att leva och försörja sig i område C på Västbanken får stöd genom UNDP.

Genom Världsbanken ges stöd till utveckling av infrastruktur, framför allt för vattenförsörjning och avfallshantering.

Sverige förmedlar också ett omfattande humanitärt bistånd genom FN. Hälsovård och utbildning till de palestinska flyktingarna får stöd genom UNRWA. Den humanitära samordningen stöds genom OCHA som också dokumenterar och rapporterar om situationen för den palestinska civilbefolkningen under ockupation.

Allt offentligt finansierat bistånd från Sverige följs upp och redovisas.

Redaktionen