Go to main navigation

WaterAid söker Pro­gramme Man­ager

Wa­t­erAid söker en Pro­gramme Man­ager med er­faren­het av att ar­beta med vat­ten, san­itet och hy­gien (WASH) i utveck­lingslän­der. Detta är en spän­nande roll inom en or­gan­i­sa­tion som verk­li­gen gör stor skill­nad. Du blir en del av In­ter­na­tionella Pro­gramteamet på Wa­t­erAid Sverige som ar­be­tar nära varan­dra och med kol­le­gor i 34 län­der för att till­sam­mans bidra till ett större sam­man­hang. Du rap­porterar till Ans­varig In­ter­na­tionella Pro­gram. Tjän­sten är en 2-årig pro­jek­tanställ­ning med möj­lighet till för­längn­ing. Deadline 21 oktober.

Läs mer här