Go to main navigation
ta49b1c1.jpg

Maria Paulina Riveros Dueñas (tv) är Colombias första kvinnliga regeringsförhandlare i den pågående fredsprocessen mellan regeringen och Farcgerillan. I Colombia har resolution 1325 spelat en viktig roll för att ge kvinnors röst och rättigheter en plats i förhandlingarna.

Foto: Ernesto Mastrascusa

NYHETER

Kvinnor fortsatt utestängda från fredsprocesser

Det är 15 år sedan FN antog den banbrytande resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Sedan dess har lite hänt. Det finns ett par ljuspunkter, men fortfarande är det mer regel än undantag att kvinnor stängs ute från fredssamtal och återuppbyggnadsprocesser.

Med bara ett par veckors förvarning har den årliga debatten i FN:s säkerhetsråd om resolution 1325 flyttats. Sofia Tuvestad, från Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF), tror att många representanter för  flera civilsamhällesorganisationer kommer att få svårt att ta sig dit.

– Det kan verka tekniskt men alla har mobiliserat inför den här dagen. Fixat med visum, sparat pengar och bokat flyg. Det blir nästan en parodi när man ska stå och säga hur viktigt civilsamhället är för implementeringen av resolution 1325, och så gör de det väldigt svårt för organisationerna att delta, säger Sofia Tuvestad.

Banbrytande resolution

I oktober är det 15 år sedan som FN:s säkerhetsråd för första gången enades om vikten av kvinnors delaktighet i konflikthantering och fredsprocesser. I New York ska då en stor global studie om hur världen levt upp till resolutionen presenteras.

När resolution 1325 antogs 2000 ansågs det av många vara ett banbrytande beslut och många firade. Äntligen skulle kvinnor på lika villkor som männen få delta vid fredsförhandlingar och kring beslut kring konfliktdrabbade staters återuppbyggnad.

I och med resolutionen blev alla FN:s medlemsstater skyldiga att arbeta för att öka kvinnors delaktighet i konfliktförebyggande och fredsbyggande arbete. De skulle även verka för att  stärka arbetet med kvinnors säkerhet i konflikter.

Världen har misslyckats

Många menade att resolutionen innebar ett helt nytt sätt att se på säkerhet, fred och kvinnor, men 15 år senare har  långt ifrån alla åtagande implementerats. Den globala studien, och rapporter från regeringar och organisationer runt om i världen visar att varken FN, Sverige eller övriga världen har lyckats.

Resolutionen har ändå varit viktig för kvinnoorganisationer i många länder. Ett exempel är Colombia där kvinnoorganisationer, genom att åberopa resolution 1325, sett till att alla delar av fredsavtalet mellan Farcgerillan och regeringen ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. För första gången är också en av de fyra fredsförhandlarna från regeringen en kvinna.

– Vi kan på flera olika ställen i världen se att man använt sig av resolutionen för att skapa utrymme för kvinnor i fredsförhandlingar. Nu finns det en samsyn om vikten av kvinnors delaktighet i fredsprocesser, säger Madeleine Rees, internationell generalsekreterare för IKFF (eller WILPF som den engelska förkortningen lyder).

Mer hållbara fredsprocesser

Madeleine Rees besökte i förra veckan Stockholm och Sida för att berätta om den globala studie om resolution 1325 som genomförts. Studien visar bland annat att när kvinnor släpps in tidigt i fredsprocesser blir processerna också mer hållbara.

Enligt Madeleine  Rees rådet det stora skillnader i hur långt olika länder och regioner har kommit med att genomföra resolutionen. Det finns också stora brister i finansieringen. En rapport från OECD visar att endast sex procent av de rika ländernas bistånd 2012-2013 lades på projekt med fokus på jämställdhetsintegrering.

Färre än fyra procent av alla representanter i pågående fredsförhandlingar i svaga stater är kvinnor. Diskriminerande system och normer hindrar också kvinnor från att delta. Att Sida lägger 15 procent av budgeten på genusprojekt är bra, men enligt Madeleine Rees ”måste vi göra mycket mer”.

Tre nyckelfaktorer

Studien visar att ett par nyckelfaktorer för att resolution 1325 ska få den effekt som man hoppats på är civilsamhällets delaktighet, långsiktigt engagemang och förebyggande konflikthantering.

– Nu behövs en sammanhängande strategi för implementering och förebyggande samarbete med civilsamhället innan konflikter bryter ut. Här kommer den globala studien ge en vägkarta för hur den ska utformas, säger Madeleine Rees.

Sverige är ett av flera länder som tagit fram en nationell handlingsplan för  hur resolutionen ska sättas i verket. Men planen har fått hårt kritik och är långt ifrån uppfylld.

– Det har varit, både i Sverige och globalt, för stort fokus på kvinnors deltagande i militära aktioner. Vi hade hoppats på att den skulle leda till att fred- och konfliktfrågor skulle hanteras på ett annat sätt. Nu måste vi gå tillbaka till vad resolutionen faktiskt handlade om, att öka kvinnors makt och delaktighet i freds- och säkerhetsfrågor, både på nationell och internationell nivå, säger Sofia Tuvestad.

Operation 1325 kritiska

Även Annika Schaubber kanslichef på Operation 1325, en organisation som samlar kvinnoorganisationer i hela världen som arbetar för genomförandet av resolutionen, är kritisk.

– De indikatorer och system för rapportering som formulerats är inte helt relevanta och mäter inte utveckling på rätt sätt. Det gör att Sveriges handlingsplan brister i praktisk användbarhet, trots dess möjligheter. Den svenska handlingsplanen utvecklades med för lite konsultation från civilsamhället.

Sverige ska till årsskiftet ta fram en ny handlingsplan för arbetet med resolutionen och både på IKFF och Operation 1325 är de blygsamt optimistiska. De har fått vara mer delaktiga i framtagandet av planen och tycker sig också se ett bättre helhetsperspektiv.

– Den lärdom vi kan dra av de här femton åren är att har man inte långsiktiga åtagande i de här frågorna så går det inte att bygga upp organisationer och system. Där blir civilsamhället väldigt viktigt. Att arbeta långsiktigt är en utmaning, det handlar om att förebygga och förhindra och att arbeta med sådana metoder kräver politisk mod, säger Sofia Tuvestad.

Text: Victoria Gillberg