Intisar Al-Amyal är årets mottagare av Per Anger-priset. Hon prisas för sitt arbete med att försvara kvinnors och flickors rättigheter i Irak.

Intisar Al-Amyal är årets mottagare av Per Anger-priset. Hon prisas för sitt arbete med att försvara kvinnors och flickors rättigheter i Irak.

Hon prisas för sin kamp för kvinnors rättigheter

Årets mottagare av Per Anger-priset, Intisar Al-Amyal, lever gömd på grund av den stora hotbild som finns mot henne. Hon kämpar för kvinnors och barns rättigheter i Irak, ett land där många flickor och kvinnor lever under förtryck.

Publicerad:

Efter att diktatorn Saddam Hussein störtades 2003 har Irak blivit ännu mer patriarkalt med en konservativ syn på kvinnans roll i samhället.

Via länk från Irak berättar Intisar Al-Amyal för OmVärlden att det inte är lätt att arbeta med försvar av mänskliga rättigheter i Irak idag. Hon har själv fått utstå hat och hot från personer som inte delar hennes syn om att kvinnor och flickor ska vara jämställda män och pojkar.

– Jag ser hur kvinnorna i mitt hemland fråntas rätten till ett normalt liv. De har inte rätt till en normal barndom, utbildning eller en social roll i samhället.

Hon ser att våldet mot kvinnor och barn ökar för varje dag, samtidigt som deras rättigheter motarbetas i ett svagt rättsystem.

– Det brister i tillämpningen av lagar för kvinnor och flickor som utsätts för våld i nära relationer och det saknas bestraffning mot män som begår dessa brott. Det är ett lågt säkerhetspolitiskt engagemang för att skydda kvinnor och flickor i landet.

Under 2011–2012 fick fundamentalistiska islamister ett ökat inflytande i Irak och terrorgruppen IS fick fäste i delar av Irak. Konsekvenserna av detta var bland annat striktare klädkoder för kvinnor och minskad rörelsefrihet.

Intisar Al-Amyal berättar att de religiösa partier som kontrollerar landet inte bara bestämmer den politiska agendan, utan även levnadsvillkoren för människorna, vilket är en kraftig motgång för landets kvinnor.

– En utmaning vi ser är klansamhället och föråldrade seder som idag begränsar kvinnor. Vi har också en feltolkning av religionen som gynnar mannen och är till kvinnans nackdel.

Under sina 20 år som aktivist har hon stött på många hinder, men även upplevt framgångar i arbetet för ett mer demokratiskt Irak. Kvinnorörelsen har lyckats skapa en medvetenhet om kvinnors grundläggande rättigheter i Irak. Kvinnorörelsen arbetar också med att befästa vikten av flickors utbildning och kvinnors deltagande i det politiska livet.

– Lyckas vi åstadkomma att kvinnor får möjlighet till utbildning och delta i det politiska livet kommer vi skapa en ny bild av kvinnan och motarbeta den stereotypa rollen kvinnor har nu.

På ett personligt plan inger Per Anger-priset hopp för Intisar Al-Amyal. Hon säger att det ger henne styrka att fortsätta sin kamp. För henne är priset ett bevis på att kvinnor är fullt kapabla till att höja sin egen status i sitt hemland och att deras viktiga roll i samhället inte går att bortse från.

– Priset är ett erkännande för kvinnans värde och viktiga roll för demokrati i landet.

I kampen mot rättvisa och jämställdhet i Irak ser Intisar Al-Amyal att mycket behöver förändras. Lagarna måste revideras, kvinnorna behöver inkluderas, programmen för kvinnor och flickors utbildning behöver intensifieras och den stereotypa synen på kvinnor i Irak behöver motarbetas.

– Vi kan inte prata om ett rättvist samhälle om vi motarbetar och avlägsnar kvinnorna från arbetsmarknaden, begränsar dem inom vissa rollen och tar ifrån dem deras rättigheter. Kvinnor utgör hälften av samhället och ska vara delaktiga i att bygga samhället.

Hon kommer inte att sluta kämpa för mänskliga rättigheter förrän alla människor i hennes hemland lever i frihet, fria från den diskriminering och diverse brott som de får utstå idag. Hon är tacksam för det stöd som bidrar till att de kan fortsätta sin kamp.

– Slutligen vill jag tacka Sveriges regering och organisationer för allt stöd. Utan det stödet skulle det vara väldigt svårt för oss att fortsätta vårt arbete framåt.

Intisar Al-Amyal tar emot Per Anger-priset torsdag den 15 oktober vid en digital ceremoni i Stockholm.

Sandra Rupar

Mer läsning