150 miljoner fler kvinnor än män går hungriga

Det finns ett samband mellan ojämställdhet och hunger. En ny studie visar att kvinnor upplever högre osäkerhet kring sin nästa måltid än män, trots att kvinnor står för matlagningen och inköpen till hushållet. Ju mer ojämställt ett land är desto hungrigare går kvinnor.

En ny rapport av CARE, ett internationellt digitalt bibliotek för utvärderingsrapporter, belyser för första gången sambandet mellan brist på mat och jämställdhet. Rapporten visar att ju mer ojämställt ett land är, desto hungrigare och mer undernärda är människor. Tydligt är att kvinnor är de som drabbas hårdast. CARE uppskattar att 150 miljoner fler kvinnor än män gick hungriga år 2021, detta trots att kvinnor står för närmare 90 procent av matlagningen och inköp av råvaror. Anledningen är att kvinnor äter mindre och att de äter sist, efter att männen och barnen fått sin tilldelning.

Kvinnor har över tid upplevt en större matosäkerhet än män. I Somalia där både män och kvinnor har brist på mat och är osäkra om sin nästa måltid uppger män i de enkäter som CARE sammanställt att de äter mindre. Kvinnorna svarar att de avstår måltider. I Libanon visar statistik att 85 procent av kvinnorna åt mindre måltider till följd av pandemin, jämfört med 57 procent av män.  

Matosäkerheten för kvinnor riskerar att försvåras ytterligare på grund av kriser världen över. Till exempel står 18 miljoner människor inför akut hunger i Sudan i slutet av 2022, det är dubbelt så många som året dessförinnan.

– När ett land mår bra, ökar jämställdheten och gapet mellan hungriga män och kvinnor minskar. När ett land lider av chock, torka eller andra kriser ser vi att ojämställdheten ökar. Fler hungriga kvinnor än män ökade under pandemin och vi förutspår att det kommer öka ytterligare, säger Emily Janoch, senior direktör i tankeledarskap på CARE och en av rapportens författare.

Jämställdhet är en viktig faktor

Studier visar att i hushåll där kvinnor bidrar till inkomsten ökar barnens hälsa och undernäring minskar med 43 procent över tid. En studie gjort i Senegal visade att hushåll där kvinnor arbetar har 11.3 procents lägre risk för matosäkerhet. Hushåll där enbart män arbetar visar inte på några skillnader.

Kvinnors roll inom jordbrukssektorn har visat sig vara lönsamt. I Burundi har investeringar i jämlikhet inom jordbruk gett avkastning. Varje dollar som satsats i projekten har gett fem dollar i avkastning. Det är en stor skillnad från jordbruksprogram som inte uppmärksammar jämställdhet där avkastningen ligger på två dollar. CARE ser att jordbruk måste satsa mer på jämställdhet, speciellt nu när matsäkerheten globalt är hotad.

– Den globala hungerkrisen handlar inte bara om människor som går hungriga idag utan även alla de som kommer att gå hungriga nästa år. Kvinnliga jordbrukare i Sierra Leone har endast kunnat odla hälften av sin vanliga skörd eftersom de inte har råd med bränsle och gödningsmedel. Det innebär hälften mängd mat till nästa år. Detsamma gäller till exempel kvinnor i Nigeria. Jordbruket minskar vilket innebär att ojämställdheten ökar eftersom kvinnor generellt äter sist och minst men också driver jordbruk sist och minst, säger Emily Janoch.

Mer läsning

Protester utanför Irans ambassad I Bryssel

Tyst om Irans förtryck från svenska organisationer

Svenska organisationer som ofta betonar vikten av en feministisk utrikespolitik har hållit låg profil och knappt alls kommenterat de iranska kvinnornas kamp under de pågående protesterna. Det visar en genomgång av OmVärlden. ” De är naiva i denna fråga”, säger Mahin Alipour från det svensk-iranska Kvinnorättsförbundet.