Flygresandet minskade dramatiskt under pandeminåret 2020, men svenska biståndsorganisationer hade redan börjat resa mindre året innan.

Flygresandet minskade dramatiskt under pandeminåret 2020, men svenska biståndsorganisationer hade redan börjat resa mindre året innan.

Biståndsorganisationernas resande minskade även innan pandemin

Redan 2019 minskade flera biståndsorganisationer sin klimatpåverkan från resandet. Under pandemiåret 2020 har resandet av förklarliga skäl gått ner än mer, 73 procent, enligt siffror som OmVärlden tagit fram. I en artikelserie på tre delar redogör vi för biståndssektorns resande.

Publicerad:

Flygresandet sjönk rejält under 2020. Enligt Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) handlade det globalt om cirka 50 procent färre inrikes flygresor och 75 procent färre utrikesflygningar. Svenska Transportstyrelsen räknar med att antalet passagerare på svenska flygplatser minskade med 75 procent under 2020.

Nedgången i resandet återspeglar sig även hos biståndsmyndigheten Sida, till viss del hos utrikesdepartementet, och även hos nio svenska biståndsorganisationer, visar en granskning som OmVärlden gjort. Vi har begärt in uppgifter om CO2-utsläppen för resandet för åren 2018 till 2020, och uppdelat per anställd inom organisationerna.

Bland de flesta organisationerna minskade flygresandet redan under 2019 då snittet landade på 2,2 ton CO2 per anställd jämfört med 2,8 ton året innan, en nedgång med 19 procent. Det enda undantaget var Olof Palmes Internationella Center (Palmecentret) som då såg en liten ökning.

Organisationer som uppger ett lågt flygresande är Unicef Sverige, Rädda Barnen, SOS Barnbyar och Världsnaturfonden (WWF). Diakonia, Palmecentret och Sida redovisar mest resande per anställd.

Många räknar olika

Nu är det inte så enkelt att rakt av jämföra organisationerna med varandra eftersom de inte redovisar helt enhetligt, en del räknar in även påverkan av andra resor än flyg, som höghöjdseffekt. En del tar med även samarbetsorganisationernas resor hos partners, och inte enbart de resor som de egna anställda har gjort.

De är ändå tydligt att pandemiåret 2020 inneburit en stor förändring i arbetet, där digital kommunikation till stor del ersatt resor, likt bilden hos i stort sett alla verksamheter. Av de aktörer som svarat på Omvärldens enkät ligger snittet på 0,5 ton CO2 per anställd för 2020, vilket är en nedgång med 75 procent från året innan.

Det minskade resandet har även lett till besparingar. För exempelvis SOS barnbyar var resekostnaderna under 2020 (både flyg och tåg) 72 000 kronor, att jämföra med 871 000 kronor för 2019 och 1,1 miljoner 2018.

Sida har haft målet att minska sina CO2-utsläpp, per årsarbetskraft, från resande med 15 procent från 2017 till 2020. På grund av pandemin har man nått det målet med råge.

Enbart under 2020 minskade Sidas resande med 57 procent. Några framtida mål för hur resandet ska minska inom Sida är ännu inte formulerade.

– Vi ska självklart sätta nya mål men det är ett arbete som vi nu på grund av corona inte hunnit med att formulera, säger Johan Hansson, bemanningschef på Sida med ansvar för rese- och mötespolicy.

Sidas resande ökade tidigare

Mellan 2017 och 2018 ökade dock resandet, vilket OmVärlden tidigare rapporterat om.

– En möjlig förklaring är att vår närvaro ökar i fält. Miljöerna där fattigdom finns blir mer och mer komplexa att nå, vi har inte kontor och då ökar resandet för när personal måste flyga in från närliggande länder, säger Johan Hansson.

Det faktum att olika stora behov på humanitära insatser från år till år kan också påverka resandet från år till år.

Sidas policy är att alla resor inom Sverige ska göras med tåg. I Europa görs bedömning fall för fall beroende på om det ger för långa restider, i kostnader och effektivitet.

– Vi vill gärna resa mer med tåg inom Europa, men det är än så länge svårt att göra bokningar på denna avreglerade marknad, säger Johan Hansson.

Sida kan inte ställa klimatkrav på multilaterala insatser. När det rör sig om partners som söker stöd finns det utrymme för diskussion.

– Våra partners äger sina program, de har sina mål och får då göra egna miljöbedömningar. Men Sidas handläggare ska ta en diskussion om resedelen i bedömningskedet. Är det rimliga resor? Går att ersätta något med videokonferens? Än så länge är det ett relativt nytt tänk , och kanske inte alla handläggare som reflekterat om det, säger Johan Hansson.

Organisationernas minskade utsläpp (CO2), från året innan, för flygresande per anställd:

2019 2020
Organisation
Swedwatch -19 % -93 %
SOS Barnbyar -42 % -88 %
Rädda Barnen -32 % -84 %
Röda Korset -29 % -77 %
WWF -21 % -79 %
We Effect -15 % -75 %
Palmecentret +19 % -79 %
Unicef Sverige -33 % -43 %
Sida -15 % -56 %
Diakonia ingen data -85 %
Total minskning (i snitt): -18 % -73 %
Utrikesdepartementet räknar inte utsläpp, utan antal resor
(skillnad i antal resor)
UD -1 % -54 %

Även organisationerna Act Svenska Kyrkan och Plan International Sverige har tillfrågats. Act Svenska Kyrkan hade ingen jämförbar data att redovisa. Plan International Sverige började redovisa först år 2020.

Organisationernas mål och policy för resandet:

Urikesdepartementet (UD)

UD följer Regeringskansliets miljömål som innebär att resor, möten och transporter ska genomföras på ett miljöeffektivt sätt och att resfria möten ska prioriteras. Alla ska noga överväga antalet deltagare och under vissa resor välja tåg.

Regeringskansliet arbetar för att öka användningen av digitala möten i den mån det är lämpligt och möjligheten att ha ett digitalt möte ska alltid övervägas. Men UD har en verksamhet som inbegriper en mängd internationella åtaganden gentemot andra länder och organisationer som EU och FN. I många fall är det inte möjligt eller lämpligt att närvara digitalt vid ett internationellt möte.

Delmålen inom Regeringskansliet fram till 2022
1: Minska koldioxidutsläpp från tjänsteresor med flyg över 50 mil med 6 procent per årsarbetskraft från 2018 till slutet av 2022.

2: Minska koldioxidutsläpp från tjänsteresor med flyg under 50 mil med 21 procent per årsarbetskraft från 2018 till slutet av 2022.
3: Minst 90 procent av alla resor mellan Stockholm och Göteborg ska genomföras med tåg.

Världsnaturfonden (WWF)

2018 fattades beslut att minska utsläppen från flyg med 5 procent per år i absoluta termer. Målet höjdes i början av 2020 till en årlig minskning om 7 procent. Så långt som det är möjligt ska resor ersättas med virtuella möten och telefon, och flygresor ska ersättas med tåg eller buss.

Inom norra Europa och Östersjöregionen reser WWF med tåg, båt eller buss, men undantag kan göras om restiden är mer än 12 timmar eller innebär orimliga konsekvenser för verksamheten eller den anställdes privatliv. Att åka tåg eller buss uppmuntras dock inom organisationen även vid längre resor där så är möjligt.

Endast en person bör delta i möten där flyg är nödvändigt. Vid större internationella konferenser av särskild vikt eller vid egna arrangemang som kräver större personalinsatser kan undantag göras.

SOS-barnbyar

Medarbetare ska så långt det är möjligt hålla nere resandet genom att samordna möten, inte resa fler personer än nödvändigt, eller genom att hålla virtuella möten.

Under 2020 har det satts tydliga ramar för antalet fältresor som görs inom ramen för kunskapsinhämtning, som i år har begränsats till tre kontorsanställda per år. Detta för att fortsatt både bredda och utbilda den egna personalstyrkan om vårt viktiga åtagande men till en mer acceptabel nivå, miljömässigt.

Olof Palmes internationella Center

All personal ska i största möjliga utsträckning välja det mest miljövänliga alternativet vid alla resor. Inga miljömål är satta, däremot har Palmecentret i sitt program för civilsamhället 2020–202, slagit fast att vidta aktiva åtgärder för att minska resandet så mycket som möjligt, på grund av den tunga belastning som (främst) flygresor har på miljö och klimat.

Rädda Barnen

Rädda Barnen är en global organisation som verkar i hälften av alla världens länder och har drygt 200 lokalföreningar spridda över hela landet.

Rädda Barnen strävar efter att i första hand hålla virtuella möten istället för att resa. I de fall då tjänsteresa är oundviklig ska annat alternativ än flyg väljas då det är möjligt, tåg i första hand. Görs en resa så har Rädda Barnen en resepolicy som säger att beställare och resebyrå tillsammans ska se till att det görs så kostnadseffektivt och miljövänligt som möjligt.

Röda Korset

Resa ska i första hand göras med tåg. Riktmärken för flyg inrikes och i Norden är att inom 600 km direkt väg eller inom 6,5 timmars resetid, rekommenderas att resan ska göras med tåg.

Betydande investeringar har gjorts i tekniskt stöd som möjliggör möten på distans, exempelvis via video/Skype och det går att ansluta till ett Skypemöte från de flesta telefoner, vilket underlättar för exempelvis frivilliga.

Målet är tio procents minskning per anställd eftersom organisationen vill vara i linje med det som kallas Carbon Law. Ambitionen är att minskningar totalt sätt ska ha halverats inom ett årtionde. 2019 låg Röda Korsets CO2-utsläpp på 2,7 ton per anställd och är i linje med våra utsatta mål.

Swedwatch

Personal ska inte resa om det inte är absolut nödvändigt för att uppnå programrelaterade mål och där alternativa arrangemang (videokonferenser, fjärrstyrning etc) inte fungerar.

Flygresor är tillåtna om den totala tiden för en enkelresa med ett annat transportmedel överstiger åtta timmar. En resa från Stockholm till Oslo eller Köpenhamn motiverar inte flygresor, däremot en resa från Stockholm till Berlin, Bryssel eller Genève.

Swedwatch har inte specifika mål för resor och CO2-utsläpp. I varje projekt sker en bedömning där klimatpåverkan är en faktor för vilka resor som görs. Organisationen följer upp statistik för tåg- och flygresor årligen.

Unicef Sverige

Hänsyn tas till nyttan av resan i linje med Unicefs uppsatta mål såsom exempelvis möjliga insamlingsintäkter kopplade till resan och om syftet med resan inte kan uppnås på annat sätt. Möjligheten att genomföra ett möte på distans (video-, webb- eller telefonmöte) ska alltid övervägas innan beslut fattas om en resa för möten. Unicef Sverige reser i första hand med tåg och andra transportmedel med så låg klimatpåverkan som möjligt.

Inga miljömål är satta. Organisationen befinner sig i en process där det sker en översyn och bedömning av sin klimatpåverkan. Resorna utgör en viktig del i den översynen. Arbetet sker i dialog med den internationella organisationen. Ambitionen är att minska koldioxidutsläppen.

Diakonia

Personal måste ansöka hos sin närmaste chef om att få genomföra en flygresa samt argumentera för behovet att genomföra den. I ansökningen beräknar man i nuläget antal flygkilometer (som kommer att omräknas till CO2-utsläpp i nästa steg).

Vid resor ska färdmedel med lägre miljöpåverkan prioriteras. Alla medarbetare redovisar antal resdagar och beräknar koldioxidutsläpp.

Videokonferensutrustning, Skype eller liknande kommunikationsmöjligheter ska alltid betraktas som ett alternativ till resor. Bilar får endast användas när det motiveras av begränsade kollektivtrafikanläggningar, samkörning eller säkerhetsskäl.

Inget konkret mål för CO2-utsläpp är formulerat. Den främsta anledningen till detta beror på utmaningar att hitta ett tillförlitligt sätt att mäta och hämta in statistik för hela organisationen (23 landkontor, fyra regionkontor och ett huvudkontor). Frågan om konkret målsättning (alternativt att fortsätta att inte ha det) kommer att diskuteras på nytt om det visar sig att orgnisationens nya sätt att mäta fungerar acceptabelt väl.

We Effect

Personal bör ta medvetna resebeslut och när det är möjligt använda miljövänliga alternativ, t.ex. kombinera två resor i en, prioritera alternativ som telefon- eller internetbaserade möten via WhatsApp eller Workplace-chatt. På plats används endast det antal fordon som behövs för fältarbete, resa med tåg ska göras när det är möjligt.

We Effect har i dagsläget inte formulerat konkreta mål för sitt resande.

Plan International Sverige

Alla resor bör övervägas noga och möjligheten att ha digitala möten ska alltid tas i beaktan först. Alla resor ska vara beordrade eller godkända av närmsta chef och hanteras enligt reseinstruktionen.

Alla medarbetare har ett ansvar för att resorna sker på ett säkert, ekonomiskt sätt med så liten miljöpåverkan som möjligt. Med ekonomiskt avses också hänsyn tagen till tidsaspekt (inklusive de kostnader som den genererar i form av lönekostnader, traktamente mm).

Alla inrikesresor ske med tåg. Även utifrån ett budgetperspektiv finns anledning att alltid fundera över behovet av resan.

Satta mål:

Inrikesflyg: 100 procent minskning av koldioxidutsläppen med 2022 jämfört med startpunkten 2018.

Europeiska flygningar: 25 procent minskning av koldioxidutsläppen år 2022 jämfört med startpunkten 2018.

Interkontinentala flyg: 15 procent minskning av koldioxidemissioner med 2022 jämfört med startpunkten 2018.

I nästa del av denna artikelserie tar OmVärlden upp organisationernas delade meningar om klimatkompensation.

David Grossman

Mer läsning

Mamma och dotter besöker klinik för HIV i Nairobi, Kenya

EBA-rapport: Normer om sexuell hälsa måste tydliggöras bättre

Stödet är starkt för att flickor ska gå i skolan, men en majoritet accepterar våld i hemmet mot barn. En ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, rekommenderar ökad förståelse för värderingar och normer som främjar och motverkar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, i Afrika söder om Sahara.