Union to Unions programchef Lennart Reinius är en av de fackliga kritikerna mot den nya Afrikastrategin inom biståndet.

Union to Unions programchef Lennart Reinius är en av de fackliga kritikerna mot den nya Afrikastrategin inom biståndet.

Facklig kritik mot nya Afrikastrategin

Satsningar på bättre arbetsvillkor och sysselsättning får mindre fokus i regeringens nya Afrikastrategi. Svenska fack är kritiska till att regeringen slopat formuleringen om att Sveriges bistånd ska bidra till fler arbetstillfällen med anständiga villkor.

– Tyvärr måste vi konstatera att strategin är ett steg bakåt vad det gäller mycket viktiga frågor kring arbetsmarknaden. Särskilt de fackliga frågorna, inklusive rätten till anständiga arbetsvillkor. Den tidigare strategin var tydligare. Det är svårt att förstå varför detta fokus inte kvarstår, säger Lennart Reinius som är programchef på den fackliga biståndsorganisationen Union to Union.

I februari klubbade regeringen igenom en ny regional strategi för Sveriges utvecklingsarbete med Afrika de kommande fyra åren, 2022-2026. Det övergripande målet i den nya strategin tar upp frågor som rör miljö, klimat, mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet, stärkta rättigheter för migranter samt stärkta förutsättningar för hållbar handel och ekonomisk integration. Däremot har målformuleringen om ”förbättrade förutsättningar för produktiva arbetstillfällen med anständiga arbetsvillkor, framför allt för kvinnor och ungdomar” tagits bort.  

Det har fått både den fackliga centralorganisationen LO och Union to Union reagera. Lennart Reinius tycker att det i stället hade varit naturligt att satsa mer på fackliga rättigheter eftersom regeringen har tagit upp dessa frågor i utrikesdeklarationen och i andra uttalanden.

I september förra året presenterade utrikesminister Ann Linde tolv ambassader som ska specialisera sig på att jobba för att stärka fack och förbättra mänskliga rättigheter, så kallade inspirationsmyndigheter. En positiv satsning, menar Lennart Reinius.

– Detta är en signal till samtliga utlandsmyndigheter att de nu måste stärka fokuset på arbetsmarknaden och fackliga rättigheter. Vi anser att fokuset på fackliga rättigheter och mänskliga rättigheter för arbetstagare bör ges ökad utrymme inom Sveriges utvecklingssamarbete, säger han.

”Väldigt tråkigt ur facklig synpunkt”

Även Leif Isaksson, ombudsman på LO:s internationella enhet, är kritisk till att formuleringen om anständiga arbetsvillkor saknas i regeringens nya Afrikastrategi. 

– I stort sett allt annat, som hållbarhet, migration, säkerhet och frihet, finns kvar. Den enda stora förändringen är att målformuleringen om förbättrade förutsättningar för produktiva arbetstillfällen inte finns med, vilket är väldigt tråkigt ur facklig synpunkt. Om det saknas i målformuleringen finns risk att det förbises eller inte hanteras. Vad jag kan se omnämns anständiga arbetsvillkor endast en gång i den regionala kontexten och det är som problemformulering, säger han. 

LO är verksamma i ett tjugotal länder i Afrika och stöttar grundläggande facklig utbildning i bland annat Chad, Niger, Mali, Senegal, Demokratiska Republiken Kongo, Zambia och Moçambique. Leif Isaksson säger att det finns risk att regeringens nya Afrikastrategi på sikt påverkar verksamheten negativt, framför allt de projekt som finansieras genom ambassaderna. 

– I skrivelsen lyfter regeringen fram att Afrika har en ung, växande befolkning och att det är en utmaning att många under 25 år saknar möjlighet till arbete. Att en tydlig målformulering kring detta saknas tror vi kommer att påverka många olika aktörer som arbetar med åtgärder för att skapa produktiva arbetstillfällen, säger han.

Ann Linde svarar på kritiken

Utrikesminister Ann Linde (S) hävdar dock att regeringens prioritering ligger fast – trots avsaknaden av målformuleringen i den regionala strategin. I en kommentar till OmVärlden säger hon att behovet av produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor är en av Afrikas största utmaningar.

Hon uppger också att regeringen fortsätter att agera för att människor inte ska förlora möjligheten till försörjning. Dock kommer arbetet i första hand att ske inom landsstrategierna, förklarar Ann Linde:

– Möjligheterna att komma till rätta med utmaningarna på regional nivå har visat sig för små. Tidigare arbetade vi inom den regionala Afrikastrategin, bland annat genom att finansiera stöd till att främja ungdomars sysselsättning och privatsektorutveckling. Utvärderingar visade att detta regionala upplägg gav för litet mervärde. För tillräckligt starkt resultat måste arbetet utgå från respektive land, säger hon.

Union to Union genomför just nu ett ambassadfinansierat pilotprojekt för ungdomars fackliga rättigheter i 14 afrikanska länder tillsammans med tillsammans med Världsfackets afrikanska organisation, ITUC-Africa, samt LO, TCO och Saco. Lennart Reinius hoppas att den typen av samarbeten kommer att fortsätta.

– Det finns ett stort behov för att stärka unga människors möjligheter att finna arbete, och under anständiga förhållanden. Afrikas demografi visar på en mycket stor ung befolkning, och den informella sektorn utgör större delen av de afrikanska ländernas ekonomier, säger han. 

Mer läsning