FN antog Agenda 2030 för sju år sedan. Nu har halva tiden fram tills målen ska vara uppfyllda gått, år 2030.

FN antog Agenda 2030 för sju år sedan. Nu har halva tiden fram tills målen ska vara uppfyllda gått, år 2030.

Halvvägs igenom Agenda 2030 – målen har haft liten effekt

Den 30 juni 2022 är vi halvvägs igenom arbetet med Agenda 2030. En ny studie om målens framgång visar att det är en lång väg kvar. FN:s 17 mål om en bättre värld endast haft en minimal påverkan på det politiska beslutsfattandet.

Den 30 juni 2015 antog världen FN:s 17 mål i Agenda 2030. Halvvägs igenom kan det tyckas falla sig naturligt med en utvärdering av det globala ramverk som världen kommit överens om. Det ansåg de 61 forskare som nyligen släppte studien ”Scientific evidence on the political impact of the Sustainable Development Goals”.

Forskarna har gått igenom 3 000 vetenskapliga studier om Agenda 2030. Författarna skiljer mellan olika former av effekt av målen. De undersöker om hållbarhetsmålen har påverkat lagar och regleringar direkt, om de har skapat nya typer av institutioner och processer som i sin tur kan påverka, och om de har påverkat hur man pratar om hållbar utveckling.

– Det sker framgångar lite här och där, det finns saker som går bättre och sämre. Stora skälet till varför Sverige ligger bra till är ju för att vi hade ett bra utgångsläge, säger Sara Frankl, sektionschef för samordning av tvärområden på Statistiska Centralbyrån.

Som exempel tar hon målet om att minska mödradödlighet. Sverige jobbar med det hela tiden men utgick ifrån en mycket låg nivå vilket gör att det inte ger ett så stort avtryck i statistiken.

Sara Frankl säger att det även kan bli svårt att leva upp till miljömålen där två problem till exempel är att minska utsläppen och öka den biologiska mångfalden.

– Sedan är det också ojämlikhet och målens bärande princip – att inte lämna någon utanför där vi ser utmaningar, säger Sara Frankl.

Minimal påverkan

Resultaten ser dock inte så ljusa ut. Studien visar bland annat på att hållbarhetsmålen har haft en minimal påverkan på det politiska beslutsfattandet. De kan se resultat av vissa av målen men de kan i sig inte härledas direkt till målen. 

– Det är svårt att se en kausalitet med statistik. Med Agenda 2030 arbetar vi med indikatorer med vilka vi kan se var vi är på väg men inte varför. Det går att dra slutsatser under en längre tid för olika typer av politk kan påverka på lång sikt, exempelvis inkomster och inkomstskillnader, säger Sara Frankl.

Ytterligare ett bekymmer är målkonflikter som Sara Frankl dock ser som något positivt. 

– Politik är målkonflikter. I och med att det är många olika mål inom samma ram så dyker de upp. Det är väl en sak som är bra med Agenda 2030. Det är ett ramverk för hållbarhet på ett bredare plan, vilket också gör att målkonflikterna blir tydligare. Utsläpp och ekonomi är ett exempel på detta. Det kan vara så att saker som är dåligt för miljön gör att BNP ökar. 

Ett exempel på detta är mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Författarna till studien hävdar att detta mål kan vara oförenligt med några av miljöskyddsmålen i mål nummer 6, 13, 14 och 15, som handlar om rent vatten, klimatpolitik och biologisk mångfald i hav och på land.

Guterres varnar för katastrof

Vad gäller målen uttalade sig FN:s generalsekreterare António Guterres senast i veckan. där han lyfte havet och dess betydelse för att nå målen. Han lyfte att eftersom mänskligheten tagit havet för givet står vi inför en ”ocean emergency” – ett tidvatten som måste stoppas. 

– Vi har misslyckats i att ta hand om havet och det kommer ha långtgående konsekvenser för hela Agenda 2030, sa António Guterres under FN.s Havskonferens som pågår under veckan.

Agenda 2030

Med Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå fyra saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa, lösa klimatkrisen.För att nå dit ställdes 17 globala mål och 169 delmål. Dessa är

1. Avskaffa fattigdom

2. Ingen hunger

3. Ett hälsosamt liv

4. God utbildning

5. Jämställdhet

6. Rent vatten och sanitet

7. Hållbar energi

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

10. Minskad ojämlikhet

11. Hållbara städer och samhällen

12. Hållbar konsumtion och produktion

13. Bekämpa klimatförändringen

14. Hav och marina resurser

15. Ekosystem och biologisk mångfald

16. Fredliga och inkluderande samhällen

17. Genomförande och globalt partnerskap

  

Mer läsning