I år blir vi åtta miljarder människor, men befolkningsökningen går allt långsammare och 2086 minskar antalet människor, visar en ny prognos.

I år blir vi åtta miljarder människor, men befolkningsökningen går allt långsammare och 2086 minskar antalet människor, visar en ny prognos.

I år blir vi åtta miljarder människor i världen

I mitten av november beräknas världens befolkning att nå åtta miljarder människor. Världens befolkning fortsätter att öka, men allt långsammare, och efter år 2086 är prognosen att vi blir färre människor. 

Vartannat år kommer FN med en befolkningsrapport. Enligt årets rapport så är det detta år som vi kommer att nå över åtta miljarder människor. Den senaste prognosen visar att befolkningen fortsätter att öka, men det sker allt långsammare. Det beror på att det genomsnittliga antalet barn som kvinnor får under sin livstid sjunker. 

År 1950 födde den genomsnittliga kvinnan cirka fem barn. Den siffran har mer än halverat och 2021 låg den globala siffran på 2,3 födslar per kvinna. År 2050 förväntas det sjunka ytterligare till 2,1 födslar per kvinna globalt. 

Befolkningsökningen kommer att fortsätta fram till 2086 då den når sin topp vid 10,4 miljarder människor. Åren därpå förväntas befolkningsantalet att minska.

Världens två mest befolkade länder är i dag Kina och Indien, med fler än 1,4 miljarder invånare var. I dag har Kina flest invånare i världen, men inte länge till. År 2030 beräknas Indien att gå om Kina. 

Till år 2050 beräknas hälften av världens befolkningsökning ske i åtta länder, Demokratiska republiken Kongo, Egypten, Etiopien, Indien, Nigeria, Pakistan, Filippinerna och Tanzania.

Länder söder om Sahara förväntas stå för hälften av ökningen, vilket FN:s undergeneralsekreterare för ekonomiska och sociala frågor Liu Zhenim, varnar för. Den snabba befolkningstillväxten i dessa länder försvårar utrotning av fattigdom, bekämpning av hunger och undernäring och en ökning i räckvidd av hälso- och sjukvårdssystem. 

Pandemin har sänkt medellivslängden

Rapporten visar också det finns en skillnad mellan andelen män och kvinnor. I dag är 50,3 procent av världens befolkning män och 49,7 procent kvinnor. 

Den skillnaden förväntas att jämnas helt ut till 2050 då det kommer att finnas lika många kvinnor som män, enligt FN:s prognos. 

När det kommer till medellivslängd är könsskillnaden fortfarande stor.

Medellivslängd skiljer mellan könen

FN:s befolkningsrapport

Kvinnors medellivslängd är globalt 5,4 år längre än mäns. Globalt ligger kvinnors medellivslängd på 73,8 år medan mäns är 68,4 år. 

Australien och Nya Zeeland är skillnaden mellan könen som lägst, 2,9 år. I Latinamerika och Karibien är skillnaden betydligt högre och där är skillnaden i livslängd mellan könen sju år.  

Under många år har den globala medellivslängden stigit men mellan 2019 och 2021 föll den från 72,8 år till 71 år. Den främsta anledningen uppges vara spridningen av Covid-19. I Bolivia, Botswana, Libanon, Mexiko, Oman och ryska federationen har pandemin minskat den förväntade livslängden vid födsel med mer än fyra år. 

Världens fattigaste mest sårbara

Världens 46 minst utvecklade länder beräknas ha högst befolkningsökning fram till 2050 och några av länderna beräknas fördubbla sin befolkning mellan 2022–2050. Det sätter stor press på resurser och stora utmaningar på uppfyllandet av Agenda 2030. 

Det finns ett gap mellan förväntad livslängd vid födsel hos de minst utvecklade länderna och övriga länder. Den förväntade livslängden i de minst utvecklade länderna är sju år lägre än det globala genomsnittet. Det beror på det höga antalet barn- och mödradödlighet, våld, konflikter och HIV. 

Befolkningen minskar i 61 länder

Medan befolkningen ökar globalt minskar den i vissa länder. Fram till år 2050 förväntas 61 länder ha en befolkningsminskning på en procent eller mer, på grund av låga födelsetal och en ökning i emigration. Bland länder med minst en halv miljon människor beräknas Bulgarien, Lettland, Litauen, Serbien och Ukraina ha den största minskningen i befolkningsantal med 20 procent eller mer fram till 2050.

Migration kommer under de närmaste decennierna vara den främsta kraften till befolkningsökning i höginkomstländer. I låg- och medelinkomstländer däremot kommer tillväxten att öka på grund av fler födslar än dödsfall. 

Antalet äldre över 65 år beräknas öka från 10 procent till 16 procent av världens befolkning till 2050. Det innebär att det kommer vara dubbelt så många 65+ än barn under fem år och lika många äldre som barn under tolv år. 

Mer läsning