Kvinnolobby kritisk mot Sveriges insats vid FN-konferens

Sveriges Kvinnolobby riktar kritik mot den internationella jämställdhetskonferensen Generation Equality Forum som pågår i Paris. "Sverige borde anta en tydligare roll och ställa högre krav på UN Women”, säger generalsekreterare Clara Berglund.

Just nu pågår jämställdhetskonferensen Generation Equality Forum i Paris, i Frankrike. Värd står Frankrikes president Emanuel Macron och FN:s kvinnoorgan UN Women.

Det är den andra av två konferenser på samma tema, i år. Den tidigare hölls, som OmVärlden rapporterat om, i Mexiko.

Sverige har i arbetet inför konferensen ingått i ledningen för den koalition av länder, organisationer och företag som har arbetat för ekonomisk jämställdhet, tillsammans med bland annat Sydafrika, Mexiko, Tyskland och Spanien. Under mötet i Paris ska koalitionen presentera sina handlingsplaner för arbetet framåt.

Statsminister Stefan Löfven skulle ha talat under öppningsceremonin på onsdagen, men på grund av regeringskrisen i Sverige deltog i stället Sveriges EU-minister Hans Dahlgren.

Enligt Ulrika Grandin, kansliråd på utrikesdepartementet, har arbetet i koalitionen kretsat kring fyra delområden. För att bidra till ekonomisk jämställdhet har man särskilt tittat på det obetalda hem- och omsorgsarbetet, lika arbetsmarknadsvillkor, tillgången till resurser som mark, ägande och finansiella tjänster, och slutligen det makroekonomiska perspektivet och jämställdhetsbudgetering.

Är ni nöjda med den handlingsplan som kommer att läggas fram?

– Ja, vi är nöjda. Sverige har haft ett antal egna prioriteringar som vi hela tiden tryckt på i arbetet. Det har handlat om ekonomiska och sociala reformer som individuell beskattning, barnomsorg, äldreomsorg, att kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden och olika välfärdsreformer. Vi har även tryckt extra på den feministiska handelspolitiken som vi tycker avspeglas på ett bra sätt i handlingsplanen.

Inför konferensen i Paris har kvinnorörelsens paraplyorganisation Sveriges Kvinnolobby riktat kritik mot programmets utformning och de teman som ingått i koalitionerna för Generation Equality-forumet. Bland annat menar organisationen att man har frångått den handlingsplan för kvinnors rättigheter som antogs i Peking för 25 år sedan, och som ska ligga till grund för konferensen i Paris.

– Jämställdhetskonferensen i Paris hålls för att hylla att det var 25 år sedan handlingsplanen för kvinnors rättigheter antogs i Peking och för att försvara de åtaganden som gjordes då. Men tittar man på koalitionernas teman och de texter som hittills har presenterats är de inte grundande i Pekingplattformen, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby, till OmVärlden.

Ett superår som ställdes in

Förra året, 2020, var det 25 år sedan Pekingplattformen antogs, en internationell handlingsplan för kvinnors och flickors rättigheter, och 20 år sedan FN:s säkerhetsråd antog resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Året kallades superåret för jämställdhet, men kom av sig på grund av pandemin. Istället sköts konferenserna i Mexiko och Frankrike fram ett år.

Clara Berglund framhåller att hon hade velat se ett tydligare fokus på kvinnor och flickor som rättighetsbärare. Dessutom upplever Sveriges Kvinnolobby, tillsammans med flera andra organisationer från olika länder, att det finns en överrepresentation bland de civilsamhällesorganisationer, som bjudits in, som är för en legalisering av sexköp, hallick- och bordellverksamhet.

– Den del av civilsamhället som innehar den svenska linjen i förhållande till frågor som handlar om prostitution har blivit ännu mer uteslutna ur processen än andra civilsamhällesorganisationer. Dessutom har hela processen kännetecknats av bristande transparens, säger Clara Berglund.

I den här frågan anser hon att Sverige har ett stort ansvar att tydligt markera och visa sin ståndpunkt mot legalisering av sexköp, i alla internationella sammanhang, och framför allt under mötet i Paris.

– Vi tycker att Sverige borde anta en tydligare roll och ställa högre krav på UN Women och andra FN-organ i den här frågan, särskilt eftersom man är en så stor finansiär. Sverige har engagerat sig i Generation Equality genom det ledarskap som man haft i den ekonomiska jämställdhetsgruppen. Det skulle vara betydelsefullt om Sverige tillsammans med andra likasinnade länder kunde gå samman och markera i prostitutionsfrågan, säger Clara Berglund och fortsätter:

– Vi önskar att man från Sveriges sida kunde ha en lika stark hållning till frågan om prostitution som i frågan om abort.

”Sverige har en tydlig position”

Ulrika Grandin, kansliråd på utrikesdepartementet, säger att Sverige har en position i prostitutionsfrågan. Men frågan splittrar olika civilsamhällesorganisationer och andra aktörer.

– Sverige har en tydlig sexköpslagstiftning och en ambassadör för frågor om människohandel som jobbar hårt med prostitutionsfrågan. Vi vet såklart om att det finns olika syn på frågan, men vi är tydliga med var Sverige står.

På vilket sätt kommer ni markera det på mötet?

– Ann Linde kommer lyfta vikten av den här frågan i sitt tal samt många andra centrala frågor för jämställdhet. Generation Equality-initiativet ska bidra till att hitta nya lösningar på utmaningar och att komma framåt. Det är viktigt att se gemensamma vägar framåt, för alla kvinnors och flickors rättigheter. Inte minst i tider av motstånd mot jämställdhetsfrågorna, säger Ulrika Grandin.

Hon håller heller inte med Sveriges Kvinnolobby om att Pekingplattformen inte har varit tongivande i arbetet med Generation Equality-forumet.

– Jag tycker att Pekingplattformen har varit en tydlig grund för arbetet, i koalitionerna har vi arbetat för att accelerera och stärka vägen framåt. Det har varit ett sätt att hitta nya vägar framåt, när det finns låsta positioner i olika internationella förhandlingar. UN Women har byggt koalitionerna utefter de teman som finns i Pekingplattformen.

Mötet i Paris pågår mellan den 30 juni och den 2 juli. I koalitionen om ekonomisk jämställdhet, där Sverige har delat ledarskap, kommer Sverige representeras av utrikesminister Ann Linde. Även statssekreteraren för internationellt utvecklingssamarbete, Janine Alm Ericson; Sidas generaldirektör, Carin Jämtin; Sveriges ambassadör för jämställdhet och den feministiska utrikespolitiken, Ann Bernes och enhetschefen för jämställdhetsenheten på arbetsmarknadsdepartementet, Lenita Freidenvall, deltar i olika programpunkter.

Mer läsning