Flyktingar i Kagoma, Uganda, har fått humanitärt stöd av ACT Svenska kyrkan, via Lutherska världsförbundet. 

Flyktingar i Kagoma, Uganda, har fått humanitärt stöd av ACT Svenska kyrkan, via Lutherska världsförbundet. 

Sida bryter med kristna hjälporganisationer

Biståndsmyndigheten Sida avbryter sina humanitära partnerskap med bland andra ACT Svenska Kyrkan och Svenska Missionsrådet (SMR). Organisationernas humanitära arbete anses inte vara tillräckligt effektivt.

Publicerad:

Ordväxlingen mellan ACT Svenska Kyrkans internationella chef Erik Lysén och Sidas humanitära enhetschef, Susanne Mikhail har stundtals varit hård. Det framgår av de mejl som OmVärlden fått ta del av.

Det är under sommaren som ACT Svenska Kyrkan fått reda på att Sida inte tänker förlänga sitt avtal om partnerskap för humanitära biståndsinsatser med organisationen. I utvärderingen står det bland annat att ”SvK bedömdes vara i kategorin vara minst relevant för fortsatt strategiskt partnerskap för den humanitära verksamheten.”

I ett utkast till beslutsunderlag som Sida skickat till ACT Svenska Kyrkan framgår det att Sida humanitära enhets kontakter på 9 av 14 svenska ambassader inte har nämnt ACT Svenska Kyrkan som prioriterad strategisk partner. Fem ambassader har inte brytt sig om att svara.

Erik Lysén säger till OmVärlden att han bedömer beslutsunderlaget som undermåligt. Han vill att hela beslutsprocessen görs om, framför allt för att för att han anser att Sidas humanitära enhet utvärderat ACT Svenska Kyrkans humanitära arbete enligt andra kriterier än dem som de två parterna var överens om då det senaste avtalet för strategiperioden som började 2018 slöts.

Otyldig beslutsprocess

Erik Lysén säger också att hela beslutsprocessen varit otydlig och bygger på felaktiga underlag.

– När Sida hum fattar beslut 2018 så är vi överens om att vi ska jobba med resiliensinsatser. Vi får stöd för flyktinginsatser på Afrikas horn och stöd för psykosociala insatser. Vi är alltså helt överens när vi går in i den nu pågående strategiska perioden, men helt plötsligt kommer Sida hum man fram till nya kriterier med vilka de ska utvärdera sina partners, säger Erik Lysén till OmVärlden.

Han håller med om att viss kritik från Sida är relevant, men att utvärdera ACT Svenska Kyrkan utifrån ifall organisationen befinner sig på plats i de 15 värsta nu pågående humanitära kriserna i världen anser han vara märkligt.

– Man kan inte ändra sig mitt under pågående strategiperiod. Den nya humanitära strategin kommer nu under hösten, efter att man ger detta besked till oss, säger Erik Lysén.

De 15 största humanitära kriserna i världen i år är, enligt Sida, detsamma som förra året, då OmVärlden rapporterade om dessa. I sin utvärdering av ACT Svenska Kyrkans humanitära arbete framgår det att Sida anser att organisationens närvaro i sex av dessa kriser inte är tillräckligt.

Enligt Sida finns de flesta av myndighetens humanitära partnerorganisationer på plats i långt fler av de pågående kriserna världen över. Sida säger att ytterligare anledningar till att myndigheten säger upp sina avtal med organisationerna är att de har svårt följa upp hur biståndspengarna används i alla led, samt att organisationerna inte är tilltärckligt snabba på att svara upp på akuta humanitära behov.

Även Svenska Missionsrådet har fått samma besked som ACT Svenska Kyrkan. Efter den pågående strategiperioden, 2017-2021, är det slut med det humanitära partnerskapet.

– Vi är besvikna över beskedet, och samtidigt väldigt stolta för det vi gör. Men vi känner en oro inför framtiden, säger Charlotta Norrby, generalsekreterare för SMR.

Under måndagen, den 7 september, ska SMR möta de av sina medlemsorganisationer som direkt berörs av beslutet. De är Läkarmissionen, PMU, Erikshjälpen och Adra, som alla genomför de humanitära hjälpinsatser som Sida finansierat genom SMR fram till nu.

– Vi har via Sida kunnat nå ut brett i olika kontexter. Medlemsorganisationer med sin partner har långsiktiga och strategiska relationer som bygger på ett lokalt engagemang. Både i det mottagande landet och i Sverige, till exempel genom lokala församlingar. För organisationerna i fält så har de svenska organisationerna varit en trygg finansiär och haft kapacitetsstärkande roll. Vi har kunnat svara på kriser som ibland går under radarn för det internationella samfundet, säger Charlotta Norrby.

Både Erik Lysén och Charlotta Norrby säger att deras lokala partner i länderna där de humanitära insatserna bedrivs alltid är på plats. De står, enligt ACT Svenska Kyrkan och SMR för lokalt ägarskap, i enlighet med de löften som det internationella givarsamfundet gav vid World humanitarian summit, i Istanbul, Turkiet, 2016.

Vid det världshumanitära toppmötet 2016 skrev fler av världens stora givarländer, finansinstitut och banker under The Grand Bargain med löfte om att senast i år, 2020 avsätta 25 procent av det humanitära biståndet till lokala partners i mottagarländerna. Sverige avsatte förra året 11 procent av det humanitära biståndet till lokala partners.

Charlotta Norrby menar att Sida genom att bryta avtalet med SMR och ACT Svenska Kyrkan går miste om ett brett lokalt kontaktnät med andra ingångar än FN och andra civilsamhällesorganisationer.

– Vi vet att lokala och religiöst förankrade organisationer finns på plats före, under och efter katastroferna. Ofta dit andra humanitära organisationer inte når.

Erik Lysén frågar sig retoriskt om lokaliseringsagendan från Istanbul överhuvudtaget lever. Han menar att en anledning till att ACT Svenska Kyrkan inte är aktiva i alla de kriser som Sida lyfter är just för att organisationen försöker sammanföra det humanitära insatserna med mer långsiktiga utvecklingsinsatser för att öka motståndskraften mot framtida kriser.

Sida säger till OmVärlden att kostnadseffektivitet är av högsta prioritet just nu, eftersom de humanitära behoven är enorma och endast hälften av behoven är täckta på grund av brist på resurser.

Sida hoppas att vid ett möte med organisationerna senare i september kunna förlänga de pågående samarbetsavtalen med organisationerna för perioden 2022-2023, under en övergångsfas.

Beslutet rör även Plan International Sverige som också förlorar sitt humanitära partnerskap. Alla tre organisationerna är fortsättningsvis strategiska samarbetspartners med Sida för långsiktiga utvecklingsinsatser.

Mer läsning