Att vi behöver investera i vår globala hållbara utveckling är samtliga partier överens om. Hur mycket och hur det ska gå till är partierna dock oense om.

Att vi behöver investera i vår globala hållbara utveckling är samtliga partier överens om. Hur mycket och hur det ska gå till är partierna dock oense om.

Valet 2022: Skuldav­skrivningar och handelsavtal ska finansiera den hållbara utvecklingen

Att vi behöver investera i vår globala hållbara utveckling är samtliga partier överens om. Hur mycket och hur det ska gå till är partierna dock oense om. Fram till valet den 11 september tar OmVärlden upp ett biståndsområde i veckan. Denna gång handlar det om hur, och med vad, vi ska finansiera vår gemensamma hållbara utveckling.

– Mitt i de pågående parallella kriserna är det viktigare än någonsin att mötas i en fredlig dialog, mobilisera resurser och intressenter på alla nivåer för att påskynda genomförandet av 2030-agendan, sa statssekreterare Anders Grönvall under ett FN-möte om Agenda 2030 i mitten på juli.

För att nå fram med finansieringen finns det enligt våra politiska partier olika lösningar på. Några av förslagen är skuldavskrivning för låginkomstländer, aktivt arbete mot skattefusk och handelsavtal för att lättare kunna handla med EU.

Skuldavskrivning för låginkomstländer – en fråga som nästan enar partierna

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna är för en skuldavskrivning. Centerpartiet svarar via sms till OmVärlden att de inte är emot skuldavskrivningar när det är nödvändigt. Liberalerna utesluter inte det, men anser att det är ett verktyg i biståndsarbetet som passar vid specifika tillfällen. Till exempel när stater har genomgått en kris och är i behov av stöd från omvärlden

Vänsterpartiet anser att de fattigaste länderna bör få villkorslösa skuldavskrivningar och vill driva frågan om att förebygga ohållbara skulder för utvecklingsländer i både EU och FN. Också Socialdemokraterna ser gärna en total skuldavskrivning för låginkomstländer. De frigjorda resurserna ska därefter användas för en hållbar och rättvis utveckling.

I sin arbetsstämma 2021 skriver Moderaterna att: ”För att öka takten i världens klimatarbete är skuldavskrivning genom internationella valutafonden ett verktyg. Detta är en fråga som bland annat adresserats av Bidenadministrationen i USA och som även Sverige bör överväga .. Skuldavskrivning ska inte göras lättvindigt, men det är en effektiv metod för att möjliggöra ett mer gynnsamt ekonomiskt klimat i de fattigaste länderna.”

Även KD anser att ”Gamla lån från industrialiserade länder till utvecklingsländer bör i högre utsträckning avskrivas eftersom dessa hämmar utveckling och minskar investeringsviljan. Skuldavskrivning kan dock inte ske utan motprestation i form av mänskliga rättigheter, demokratisering och marknadsekonomiska reformer.”

Sverigedemokraterna har inte uttalat sig generellt kring skuldavskrivningar men lämnade 2019 en motion som de menar beskriver partiets ståndpunkt; de är inte för skuldavskrivning.

Företag ska redovisa sina skattebetalningar anser V

Arbete mot skattefusk och skatteflykt är något de flesta partierna lyfter när finansiering för hållbar utveckling är på agendan. Vänsterpartiet tror på full transparens och vill se en mer öppen redovisning av multinationella företags skatteinbetalningar land för land. Detta anser V ska försvåra skatte- och kapitalflykt och underlätta för granskning av makthavare.

Centerpartiet tror på ett samordnat internationellt arbete. C anser också att multinationella företags bör skatta där produktionen sker, men nämner, till skillnad från V, inte offentlig redovisning.

Socialdemokraterna anser att globalt arbete mot skattefusk och skatteflykt är viktigt för att länder ska kunna bygga upp sina samhällen och vill driva på frågan i EU och i OECD. Dock har den sittande regeringen tidigare blockerat förslag i EU om att företag ska redovisa betalda skatter land för land offentligt. S och C föreslår ett fortsatt och utökat utbyte av information mellan skattemyndigheter i olika länder i samma syfte men ställer inte heller här krav på att informationen ska vara offentlig.

Miljöpartiet vill förstärka arbetet mot global skatteflykt, illegala finansiella flöden och korruption. I en motion 2021 lyfter MP flertalet reformer som inkluderar att stärka EU:s lagstiftning om landsspecifik rapportering av skatter och stärka FN:s skattekommitté. Även MP tror på transparens och vill skapa ett automatiskt multilateralt öppet utbyte av skatteinformation och förtydliga statliga bolags ägarinstruktioner i skattefrågor.

Öppna upp för handelsavtal med EU

När det gäller hur genomförandet av Agenda 2030 ska finansieras så vill Liberalerna bland annat utveckla EU:s regionala partnerskapsavtal med Afrika för en enklare export till EU. Sverigedemokraterna och Moderaterna är lite inne på samma spår där SD vill främja handelslättnader av olika slag, inklusive ökad tillgång för utvecklingsländer till EU:s inre marknad. Moderaterna fokuserar på frihandelsavtal, borttagande av tullar och förbättrat företagsklimat för att finansiera vår gemensamma hållbara utveckling. SD vill även att EU ska förstärka handelsvillkor med krav på att samarbetsländerna gör insatser mot korruption och kapitalflykt. Centerpartiet anser att det behövs hållbart privat företagande och investeringar med handelsregler som tar hänsyn till ländernas förutsättningar.

Mänskliga rättigheter och miljö i handelsavtal

Alla partier utom Sverigedemokraterna är eniga om att handelsavtal ska inkludera krav på respekt för mänskliga rättigheter och varken SD eller M nämner miljö- och klimatkrav i handelsavtal. Miljöpartiet å andra sidan vill skärpa hållbarhetskrav i handelsavtal och import till EU, liksom i kriterier för statliga exportkrediter och offentliga upphandlingar, och öka stödet för organisationer för rättvis handel. Liberalerna anser också att en europeisk flygskatt och utsläppsavgifter på import skulle kunna finansiera mer klimatbistånd och investeringar i omställning.

Finansiering för en hållbar utveckling

Partier som är för skuldavskrivning får låginkomstländer: Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna

Partier som är för skuldavskrivning om det är nödvändigt: Centerpartiet och Liberalerna

Partier som är emot skuldavskrivning: Sverigedemokraterna

Finansiering för en hållbar utveckling

Under de senaste åren har utvecklingen i världen har gått bakåt och halvvägs igenom Agenda 2030 har det konstaterats att vi med stor sannolikhet inte kommer kunna nå målen. Det är estimerat att det behövs cirka 2 500 miljarder kronor årligen om låg- och medelinkomstländerna ska kunna genomföra Agenda 2030 för att vi tillsammans ska nå de globala målen. Med konsekvenserna från pandemin behövs även krisåtgärder för ungefär samma summa.

Källor: Riksdagspartierna, Riksdagen, Sida samt Concords rapport Världen i Politiken, ForumCiv

Läs även:

Mer läsning