Biståndet till just Palestina är en infekterad fråga, något som inte minst märkts av i OmVärldens partiintervjuer inför valet.

Biståndet till just Palestina är en infekterad fråga, något som inte minst märkts av i OmVärldens partiintervjuer inför valet.

Valet kan få stora konsekvenser för Palestinabiståndet

Det är hårda ord mellan partierna om Sveriges bistånd till Palestina. Från höger kommer anklagelser om att biståndspengar understödjer terrorism medan Socialdemokraterna menar att alliansen svalt den israeliska bosättaragendan.

Publicerad:

I OmVärldens partiintervjuer, liksom i riksdagsdebatter och flera debattartiklar de senaste åren, har det svenska biståndet till Palestina kritiserats hårt från främst Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Liberalernas Fredrik Malm är emot Sveriges erkännande av Palestina och tycker att det svenska Palestinabiståndet bör göras om i grunden.

– Jag upplever att Sverige är närmast helt kravlöst gentemot PLO (den inofficiella palestinska regeringen) och palestinska ledare. PLO betalar ut lön till personer som är dömda för terroristbrott. Det kan handla om personer som har dödat obeväpnade människor, barn och gamla, och som nu betraktas som hjältar. Jag tycker inte att det är rimligt att vi så okritiskt slussar biståndsmedel till den typen av administrationer, säger Fredrik Malm.

När Omvärlden frågar Fredrik Malm efter källor till påståendena ovan så hänvisar han till Wikipedia som tar upp en palestinsk fond som avser utbetalningar till palestinska fångar, den så kallade Martyrfonden.

Biståndsminister Isabella Lövin har bemött kritiken både i riksdagen och i artiklar och förklarat att det inte går något ovillkorat kärnstöd till den palestinska myndigheten, att biståndet till Palestina går till grundläggande behov som rent vatten, elförsörjning, sjukvård och utbildning och att det följer samma regler och principer som allt övrigt bistånd.

Palestinabiståndet följs lika noga som andra länders

– Vi följer upp det biståndet noga precis som vi följer upp bistånd med alla våra partnerländer. Det är ingen skillnad. Det som är den stora skillnaden är att det finns ett enormt starkt tryck från vissa krafter i världen på att man ska misstänkliggöra just biståndet till Palestina, säger Isabella Lövin.

Samma kritik får givare i alla länder som är engagerade i Palestina, menar Lövin. Starka lobbykrafter, inte minst från USA som nyligen flyttade sin ambassad till Jerusalem, ligger ofta bakom, enligt biståndsministern.

– Så mitt svar är att vi hjälper människorna i Palestina, vi stöttar verkligen inte terroristverksamhet och jag tycker det är bedrövligt att man ska misstänkliggöra stöd på det viset, säger hon.

Sverigedemokraternas Julia Kronlid är ännu hårdare i sin kritik av Palestinabiståndet. Hon menar att Sverige inte har kontroll över om biståndspengar går till organisationer som uppmuntrar till terrorism.

– Ja, det skulle jag vilja säga att man inte har tillräcklig kontroll på, att man inte ställer tydliga krav, där skulle det behöva göras mycket mer, säger hon.

Julia Kronlid menar också att Sverige genom sitt bistånd till Palestina indirekt blir medskyldigt till att den palestinska myndigheten i vissa fall betalat ut pengar till döda terroristers efterlevande genom den så kallade Martyrfonden.

– Jo, eftersom Sverige har stöttat samma myndigheter som betalar ut pengar till terrorister. Det är inte samma pengar. Det är inte så att vi betalar terrorister direkt, men vi understödjer en myndighet som har den här policyn, säger hon.

Biståndsministern har i riksdagsdebatter svarat att generalkonsulatet i Jerusalem följer upp varje enskilt program, samt att det svenska stödet inte går in direkt i den palestinska myndighetens budget utan kanaliseras via bland andra Världsbanken och FN, och att man är redo att vidta åtgärder eller avbryta stödet om några oegentligheter uppdagas.

Kristdemokraternas Sofia Damm säger att det är möjligt det finns fler mottagare av svenskt bistånd som hyllar terrorister och antisemiter, till exempel via det bistånd som förmedlas av EU, även om hon inte kan ange några exempel.

– Om det blir en alliansregering så kommer vi att göra om biståndet till Palestina i grunden, säger hon.

De tre partierna framför liknande argument mot Palestinabiståndet, bland annat att Sverige agerar kravlöst och okritiskt gentemot den inofficiella palestinska regeringen PLO, att PLO betalar ut lön till personer som har begått terroristbrott.

Palestina fick 490 miljoner svenska biståndskronor förra året via Sida och var därmed det femte största mottagarlandet, efter Afghanistan, Tanzania, Mocambique och Somalia.

Mer ljummen kritik av biståndet till Palestina kommer även från de båda övriga allianspartierna, Moderaterna och Centerpartiet, med formuleringar om att ställa högre krav, öka transparensen och ha bättre uppföljning.

Moderaternas Jonas Jacobsson Gjörtler säger att man bör sätta upp ”någon form av tidsgränser” utifrån vilka man kan följa upp hur den palestinska myndigheten jobbar mot antisemitism och våldsbejakande islamism.

– Lever man inte upp till det måste det få konsekvenser i att biståndet successivt skruvas ner.

Alliansen hämtar argument från bosättare

Socialdemokraternas Kenneth G Forslund är mycket kritisk till allianspartiernas uttalanden om Palestinabiståndet. Det höga tonläget beror enligt Kenneth G Forslund på att partierna okritiskt har anammat argument från högerextrema israeliska bosättare.

– Dessa bosättare driver en mycket aggressiv kampanj och angriper allt stöd som världssamfundet ger till Palestina. De är välorganiserade och jobbar mycket hårt och bestämt med att underminera biståndet för att komma åt den palestinska myndigheten.

På frågan om vilka belägg han har för påståendet att allianspartierna har influerats av högerextrema bosättare svarar Kenneth G Forsberg att socialdemokraterna liksom flera andra organisationer har gått igenom det informationsmaterial och de informationsinsatser som kritiken bygger på.

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt menar att ”delar av borgerligheten” ursäktar den israeliska ockupationen som han menar är kärnan i konflikten. Han menar att det är viktigt att stötta civila palestinska organisationer.

– Att de får stöd är inte detsamma som att ursäkta de fel som begås av den palestinska myndigheten. Vi försvarar aldrig våld mot civila, och det finns en betydande korruption i Palestina. Men allt försvåras av den israeliska ockupationen, säger han.

Enligt Isabella Lövin finns det alltid något att kritisera i alla Sveriges partnerländer, just på grund av att Sverige är verksamma i länder som har problem med demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna.

– Skulle vi ha logiken att vi skulle strypa biståndet så fort någon i regeringen i våra samarbetsländer beter sig illa då skulle vi inte ha något bistånd någonstans. Så fungerar inte biståndet och så bedriver man inte ett effektivt bistånd, säger hon.

Mer läsning