Varje år utvärderar FN arbetet med Agenda 2030, det vill säga de 17 globala mål för hållbar utveckling som världen enats om. Årets rapport visar att det både går framåt och bakåt, men att flera mål inte kommer att nås i tid till år 2030.

Varje år utvärderar FN arbetet med Agenda 2030, det vill säga de 17 globala mål för hållbar utveckling som världen enats om. Årets rapport visar att det både går framåt och bakåt, men att flera mål inte kommer att nås i tid till år 2030.

Världen når inte FN:s mål – hunger, utsläpp och konsumtion ökar

Flera av de globala målen kommer inte att nås i tid. På flera mål går utvecklingen till och med bakåt, visar en ny rapport.

Publicerad:

Varje år utvärderar FN arbetet med Agenda 2030, det vill säga de 17 globala mål för hållbar utveckling som världen enats om. Årets rapport visar att det både går framåt och bakåt, men att flera mål inte kommer att nås i tid till år 2030.

Här går det bakåt:

Mål 2: Ingen hunger

Just nu ökar hungern i världen för tredje året i rad. Under 2017 var 821 miljoner människor i världen undernärda, vilket är en ökning från 784 miljoner människor år 2015. Statliga investeringar i jordbruk har minskat med 37 procent sedan år 2001. Ovanpå det har också bistånd till jordbruk i utvecklingsländer minskat med nästan en fjärdedel.

Mål 12: hållbar konsumtion och produktion

Världens materiella konsumtion har ökat kraftigt, vilket enligt rapporten inte bara äventyrar mål 12 utan även det bredare Agenda 2030-arbetet. Under 2017 steg världens konsumtion till 92,1 miljard ton, en ökning från 87 miljarder ton 2015.

Sett ur ett längre perspektiv är det en ökning på 254 procent jämfört med 1970, då konsumtionen globalt låg på 27 miljarder ton. Konsumtionen har också ökat avsevärt om man räknar per person. År 1990 krävdes i genomsnitt 8,1 ton naturresurser för att tillfredsställa en persons materiella behov. 2015 utvanns nästan 12 ton resurser per capita.

Mål 13: bekämpa klimatförändringarna

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. Efter att utsläppsnivåerna legat någorlunda stilla under 2014-2016 fortsatte utsläppen återigen att öka 2017 och nådde nya rekordnivåer 2018.

Mål 14 och 15: Hav och marina resurser, samt Ekosystem och biologisk mångfald

Biodiversiteten minskar ”i en alarmerande takt”. Nyligen slog FN larm om att en miljon arter hotas av utrotning, många av dem inom bara några decennier.

Problemen överskuggar framstegen

Rapporten lyfter också fram en del framsteg som gjorts. Den extrema fattigdomen fortsätter till exempel att minska, liksom barnadödligheten. Man har gjort framgångar i kampen mot sjukdomar som hepatit. Tillgången till elektricitet i de fattigaste länderna har börjat öka. Andelen människor i städer som bor i slumkvarter minskar.

Den genomgående tonen i rapporten är dock negativ, och i inledningen konstaterar man att arbetet med att ”få till den transformation som behövs för att möta våra mål till 2030 inte ännu fortskrider i den takt eller omfattning som krävs”.

För många fattiga

Till exempel kommer man, som det nu ser ut, inte att nå mål 1 som handlar om att utrota fattigdom. Enligt målet ska fattigdomen i världen komma ner under 3 procent till år 2030, men med nuvarande beräkningar ser det ut som att 6 procent av världens befolkning kommer att leva i fattigdom då. Fattigdomen har minskat kraftigt de senaste decennierna, men minskningen verkar nu ha saktat in.

Inom mål 3, hälsa och välbefinnande, har vissa framsteg gjorts, men ännu går det för långsamt i arbetet med att motverka allvarliga sjukdomar som malaria och tuberkulos.

Konflikter och naturktatastrofer sinkar arbetet och slår oproportionerligt hårt mot de minst utvecklade länderna. De senaste 20 åren har de direkta ekonomiska förlusterna från naturkatastrofer ökat med 150 procent.

Axel Kronholm

Mer läsning