Det är dags att den svenska regeringen inkluderar fler unga i arbetet med unga, fred och säkerhet, skriver flera ungdomsrepresentanter.

Det är dags att den svenska regeringen inkluderar fler unga i arbetet med unga, fred och säkerhet, skriver flera ungdomsrepresentanter.

”Agendan för unga, fred och säkerhet måste gå från ord till handling”

Sveriges regering bör ta fram en handlingsplan för FN:s agenda för unga, fred och säkerhet. Det skriver 30 representanter för Sveriges unga civilsamhälle.

Publicerad:

När FN:s generalsekreterare António Guterres den 27 april talade till alla FN:s medlemsstater var det första gången säkerhetsrådet fick en rapport om arbetet med FN:s agenda för unga, fred och säkerhet. I rapporten sammanvävs unga och ungdomsorganisationer med fred och säkerhet.

Rapporten slår också fast att demokratiskt deltagande är en avgörande faktor för hållbar fred. Det är ett kontroversiellt ställningstagande som vissa medlemsstater garanterat sätter sig emot.

FN:s besked är tydligt: alla strukturella barriärer som hindrar ungas delaktighet ska rivas. Som representanter för Sveriges nationella 2250-nätverk vill vi kommentera rapporten och uppmanar Sverige att gå från ord till handling.

Det är fem år sedan FN:s säkerhetsråd antog resolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Resolutionen tar fasta på att majoriteten av dem som befinner sig i väpnade konflikter är unga. 600 miljoner av jordens unga bedöms leva i konfliktdrabbade eller osäkra länder.

Unga måste därför också vara en del av lösningen. Tilläggsresolutionen 2419 togs fram 2018 för att ytterligare förstärka fokus på ungas delaktighet i det konfliktlösande och förebyggande arbetet.

Tilläggsresolution 2419 slår fast att unga är gravt underrepresenterade i politiken och exkluderade från samhällsbygget världen över. Även i Sverige exkluderas ungas röster i samhällsdebatten och i beslutsfattande. Sverige saknar nationella åtaganden för agendan.

Vi välkomnar förstås den svenska utrikesförvaltningens arbete med resolution 2250 och 2419. I deras arbete återfinns flera goda exempel på ungperspektivet och ungas representation.

Att endast myndigheter som fokuserar på utlandet arbetar med resolutionerna har medfört att inrikesperspektivet glömts bort. Inrikesperspektivet är avgörande steg för att resolutionerna ska få nationell, såväl som, global effekt.

Till exempel saknas mätbara ungdomsrelevanta indikatorer för FN:s hållbarhetsmål 16 inom Agenda 2030. Ett mål som särskilt handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen.

Sverige har rentav avslagit förslaget om en nationell handlingsplan, trots att FN lyft fram just sådana insatser som särskilt viktiga för att omsätta resolutionerna i konkreta åtgärder.

Regeringen bör således se över hur Sverige bidrar till att resolutionerna blir verklighet.

Regeringen är inte ensam. Till stöd och hjälp har den ett brett civilsamhälle till förfogande. Dit hör ungdomsorganisationer som engagerat sig för fred sedan sin begynnelse och fortsätter göra det även under rådande kris.

Ungdomsorganisationerna har unika perspektiv på hur föreningsverksamhet bygger anti-demokratisk motståndskraft och hållbar fred: från utbredda vänskapsutbyten mellan ungdomsorganisationer världen över, religiösa dialogmöten som bygger förståelse och fred mellan troende, till fritidsgårdar som skapar grogrund för fredliga och inkluderande lokalkulturer, och ungdomsråd som möjliggör för fler barn och unga att bli röstbärare för fred.

Kompetensen och verktygen finns onekligen, regeringen har bara att fråga efter dem.

Agendan för unga, fred och säkerhet måste gå från ord till handling i Sverige. Ungas mänskliga rättigheter måste säkerställas.

Genomförandet av resolution 2250 och 2419 måste accelereras. Både globalt och nationellt.

Genom intergenerationella partnerskap, med sikte på hela freds-kontinuumet kan unga själva formulera sina behov och vara delaktiga i formandet av det svenska agenda-genomförandet, i Sverige och i världen. Därför uppmanar vi Sveriges regering:

  • Att ta fram fristående och integrerade handlingsplaner för unga, fred och säkerhetsagendan i samverkan med unga, ungdomsrörelsen och civilsamhället
  • Att hållbarhetsmål 16 i Sverige ses över för att inkludera ungdomsrelevanta indikatorer som matchar resolutionerna 2250 och 2419
  • Att investera i unga, ungdomsorganisationer och ungdomsdelegater nationellt och internationellt, för att säkra demokrati och fred både nationellt och globalt

Emelie Weski, 1:e Vice Ordförande och talesperson för fredliga och inkluderande samhällen, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Jakob Schwarz, förbundsordförande, Svenska kyrkans unga

Eva-Maria Munck, Samordnare globala påverkansfrågor, Svenska Kyrkans Unga

Alexander Clemenson, Generalsekreterare, KFUM Sverige

Niclas Sannerheim, Internationell sekreterare, KFUM Sverige

Sarah Dolah, projektledare för Unga Fredsbyggare, en del av Fryshuset

Tove Södermark, projektledare Peace Leaders, en del av Fryshuset

Ulla Lovcalic, internationell sekreterare, Liberala ungdomsförbundet

Karin Olofsson, generalsekreterare, Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor

Emmanuelle Texier, programhandläggare, Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor

Jenny Svanberg, Senior Advisor, Life & Peace Institute

Susanna Sebelius, Peacefinders Project Officer, Life & Peace Institute

Sofia Brännström, Sveriges ungdomsrepresentant till FN:s högnivå-politiska forum HLPF 2020

Hanna Waerland-Fager, MA-student i International Administration and Global Governance, Göteborgs universitet

Lotta Sjöström-Becker, Generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen

Erik Nilsson, Projektledare, Kristna Fredsrörelsen

Love Wojnakowski, Projektfacilitator, Kristna Fredsrörelsen

Yasri Khan, generalsekreterare, Muslimska fredsrörelsen - Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

Tajma Sisic, internationell ledare SSU Sverige

Aleese Rydlund, språkrör, Gröna studenter

Christian Kaddik, Internationell ledare, Unga Örnar

Anja Olin Pape, vice ordförande Rebella - Unga S-kvinnor

Louise Burenby, Sveriges ungdomsrepresentant till FN:s generalförsamling 2020

Katja Holböll, MA-student fred och konflikt Uppsala Universitet, Styrelseledamot PeaceWorks, och Sveriges ungdomsrepresentant till FN:s generalförsamling 2019

Hamza Ibrahim, Fd Ordförande Ensamkommande förbud och Sveriges ungdomsrepresentant till FN:s generalförsamling 2018

Nick Doggen, Internationell Sekreterare, Grön Ungdom

Cecilia Cedlöf, ordförande, Tamam

Maria Wåhlin, tematisk rådgivare demokrati och fred, PMU

Anna-Karin Hennig, Generalsekreterare Scouterna

Mikael Lindgren, Tematisk rådgivare Mänsklig säkerhet och Rättvis fred Act Svenska kyrkan

Mer läsning

Etiopiska flyktingar på flykt i Sudan

FN larmar om humanitär katastrof i Etiopien

FN:s generalsekreterare António Guterres varnar för att en humanitär katastrof i norra Etiopien nu rullas ut framför världens ögon. ”Problemet är att lastbilar med mat och förnödenheter inte släpps in”, säger Åsa Andersson, biståndsråd på Sveriges ambassad i Etiopien.