Sofia Östmark är generalsekreterare för Union to Union som vill sew ökade fackliga satsningar för kvinnor och män inom den informella sektorn. 

Sofia Östmark är generalsekreterare för Union to Union som vill sew ökade fackliga satsningar för kvinnor och män inom den informella sektorn. 

Facket är en global kraft även för människor i den informella sektorn

Det finns en föreställning om att facken bara verkar i den formella sektorn. Samtidigt visar rapporter att fackligt stöd även gör skillnad inom den informella sektorn, skriver Sofia Östmark, generalsekreterare för biståndsorganisationen Union to Union.

Publicerad:

I år är det 25 år sedan FN:s fjärde världskonferens om kvinnor antog en resolution om att stärka och lyfta fram kvinnor över hela världen, den så kallade Beijingdeklarationen. I deklarationen åtog sig staterna att främja kvinnors ekonomiska oberoende och sysselsättning. Men målet är långt ifrån nått.

Kvinnor arbetar oftare oavlönat och får mindre betalt än män för lika arbete om de hittar en anställning. Idag växer dessutom den informella ekonomin, som sysselsätter närmare två miljarder människor. Människor som arbetar utan avtal, överenskommelser eller social säkerhet.

I utvecklingsländer domineras den informella ekonomin av kvinnor och unga som i många fall kämpar för att överleva på låga och osäkra inkomster. Begär de högre lön eller bättre arbetsvillkor riskerar de avsked.

Idag återfinns 93 procent av arbetstagarna i den informella ekonomin i låg-och medelinkomstländer. Jobb utanför den formella arbetsmarknaden ingår inte i länders skattesystem och bidrar inte till välfärdssystemen.

Även om den informella ekonomin spänner brett över sektorer som konstruktion, transport och service återfinns kvinnor ofta i särskilt utsatta situationer, till exempel hemmabaserade arbetare eller hushållsarbetare. Trenden med en växande informell ekonomi underminerar således möjligheterna att nå de globala målen för en hållbar utveckling.

Det gäller inte minst mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt mål 5 om jämställdhet. Det är därför avgörande, både för arbetstagares villkor och för samhällsutvecklingen, att verka för en formalisering av arbetsmarknaden.

Social dialog, det vill säga samarbete mellan arbetsmarknadens parter, spelar en väsentlig roll i övergången från den informella till den formella ekonomin. För att kunna ha en välfungerande social dialog krävs i sin tur demokratiska och representativa starka fack.

Det finns en föreställning om att facken bara verkar i de formella sektorerna. Flera nyligen publicerade rapporter, från bland annat den Internationella arbetsgivareorganisationen, ILO och regeringens satsning, Global Deal, visar dock på vikten av fackens arbete även i den informella ekonomin.

Rapporterna tar upp ett flertal exempel på hur fackföreningar har nått arbetare i den informella sektorn, förbättrat deras arbetsvillkor och stöttat deras övergång till den formella ekonomin.

Bland annat beskrivs hur en facklig organisation i Uruguay, SUTD, under lång tid arbetat för att förbättra hushållsarbetares arbetsvillkor. Idogt arbete har resulterat i organisering, formalisering av sektorn genom reglering av löner, arbetstider och utökad social trygghet samt kollektivavtal.

Ytterligare ett exempel är Self-Employed Women’s Association (SEWA) som organiserar kvinnor inom den informella sektorn i Indien. 94 procent av kvinnorna i Indien jobbar i den informella ekonomin, som sopletare, gatuförsäljare, cigarettrullare, byggnadsarbetare, sömmerskor, diamantslipare och saltarbetare. SEWA har successivt vuxit i styrka och har idag över 1,9 miljoner medlemmar.

Sveriges regering har i årets handlingsplan för den feministiska utrikespolitiken uppmärksammat utmaningarna för kvinnor i den informella ekonomin. Där anges att regeringen ska verka för en formalisering.

Union to Union vet att en stor del av arbetet för att stötta kvinnor och män i den informella ekonomin möjliggörs genom internationellt fackligt utvecklingssamarbete. Vi ser också att en förutsättning för formalisering och arbetstagarnas inflytande över sina arbetsvillkor grundar sig i rätten till kollektiv förhandling och organisering.

Därför arbetar vi genom våra fackliga utvecklingsprojekt, i samarbete med de svenska fackförbunden, exempelvis med stöd till förhandling och medlemsrekrytering.

Tillsammans med svenska fackförbund och den globala fackliga rörelsen kommer vi att fortsätta arbetet för att kvinnor och män som försörjer sig i den informella ekonomin ska erkännas som arbetstagare, med rätt att organisera sig och rätt till anständiga arbetsvillkor.

I en tid med växande informell ekonomi och stor utsatthet för kvinnor på arbetsmarknaden behövs det fackliga arbetet mer än någonsin.

Sofia Östmark

Generalsekreterare Union to Union

Mer läsning