Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect vill se ökat klimatbistånd från alla rika länder.

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect vill se ökat klimatbistånd från alla rika länder.

”Klimatbiståndet får inte ske på bekostnad av utvecklingsbiståndet”

Klimatförändringarna har förödande konsekvenser för småskaliga bönder. Efter COP26 behöver Sveriges nya regering säkerställa att mer klimatfinansiering går till anpassning av låginkomstländers matproduktion, skriver Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect och Vi-skogen.

Klimatförändringar drabbar låginkomstländer särskilt hårt. De är mer sårbara och har sämre förutsättningar att hantera naturkatastrofer såsom torka, jordskred, översvämningar och orkaner som förvärras av att klimatet blir allt varmare. 

I dessa länder hör småskaliga bönder till de mest sårbara. I vår rapport ”Klimaträttvisa” skriver vi om Agnes Mathekas som, trots att hon bidragit ytterst lite till klimatförändringarna, sliter dag och natt på sin gård för att hantera konsekvenserna av ett allt varmare klimat. Agnes Mathekas är inte ensam. En majoritet av världens fattiga befolkning bor på landsbygden och har småskaligt jordbruk som sysselsättning. När småskaliga bönder som Agnes Mathekas drabbas, får det konsekvenser för långt fler. 

Klimatkris och matkris hänger ihop. Småskaliga bönder i utvecklingsländer står för en tredjedel av världens matproduktion. När temperaturen och kostnaderna för matproduktionen ökar blir det allt svårare för dessa bönder att producera och säkra sin rätt till mat. Och hundratals miljoner människor riskerar att gå hungriga.  

I vår rapport vittnar cirka 3,4 miljoner småskaliga bönder om minskade skördar och sämre kvalitet på sina grödor. Dessa bönder saknar idag tillräckligt med kunskap, teknik och stöd för att hantera klimatförändringarnas konsekvenser. Samtidigt kan vi visa att internationellt klimatbistånd inte kommer småskaliga bönder till del. Trots jordbrukets utsatthet och klimatets inverkan på hunger och fattigdom gick endast tre procent av det internationella klimatbiståndet till jordbruk under 2017/2018. Ungefär hälften av stödet kom småskaliga bönder till del, samtidigt som de tillhör den grupp som utgör majoriteten av världens fattiga och att jordbruk är särskilt utsatt för klimatförändringar. 

Efter klimatmötet i Glasgow står det klart att Sverige och världens rika länder vill och behöver göra mer för att stötta dem som drabbas hårdast av klimatkrisen. Man bestämde därför att klimatbiståndet som går till klimatanpassning ska fördubblas. Genom att investera en stor del av dessa pengar långsiktigt i hållbart jordbruk i utvecklingsländer kan småskaliga bönder få tillgång till bättre fröer, ny kunskap och nya tekniker för att ställa om sin matproduktion. Beslutet om att fördubbla klimatbiståndet gör att Sverige och andra länder har en sällsynt möjlighet att bidra till klimaträttvisa, möjliggöra småskaliga bönders klimatomställning och anpassning, stärka böndernas mänskliga rättigheter och motverka en begynnande global matkris. 

Regeringen bör:

Säkerställa att svenskt klimatbistånd är utöver utvecklingsbiståndet. Sverige och andra rika länder har efter Glasgow lovat att fördubbla klimatbiståndet som går utvecklingsländers klimatanpassning. I Parisavtalet har Sverige och andra länder också förbundit sig att klimatbistånd ska utgöras av nya och additionella medel. En fördubbling av klimatbiståndet kan därför inte bekostas genom att skära ned på utvecklingsbiståndet.

Rikta detta klimatbistånd till hållbar matproduktion och småskaliga bönder. Idag går en ytterst liten del av internationellt klimatbistånd till matproduktion och småskaliga bönder. De pengar Sverige lovat ska gå till småskaliga bönder via klimatfinansieringsprogrammet ASAP+ är en början. Men mycket mer måste till.

Säkerställa att andra rika länder gör detsamma. Sverige kan inte förhindra klimatförändringar och motverka en global matkris ensamt. I kommande förhandlingar bör Sverige agera för att andra länder ska leva upp till att klimatbiståndet verkligen är nytt och additionellt, samt att detta riktas till småskaliga bönder i låginkomstländer. 

Matproduktion är en förutsättning för att vi människor ska överleva. Klimatförändringarna gör redan enorm skada på många platser och försvårar matproduktionen för miljontals småskaliga bönder runt om i världen. Sverige bör genom sitt eget klimatbistånd och i sina internationella engagemang verka för att en fördubbling av klimatbiståndet till klimatanpassning verkligen blir av. Det ligger i allas intresse att småskaliga bönder ges goda möjligheter att producera hållbar mat till en växande global befolkning och samtidigt få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect och Vi-skogen

Mer läsning