Gudrun Brunegård (KD), Biståndspolitisk talesperson.

Gudrun Brunegård (KD), Biståndspolitisk talesperson.

”Satsa mer av biståndet på frivilligorganisationer”

Vi kristdemokrater anser inte att biståndspolitiken på något sätt är perfekt. Men vår slutsats är inte, till skillnad från andra partier, att biståndsbudgeten därför måste skäras ner. Vi vill istället att biståndet i större utsträckning går genom fristående aktörer, skriver Gudrun Brunegård, biståndspolitisk talesperson för KD.

Om alla människor föds fria och jämlika, oavsett hemland, och har samma lika och okränkbara värde – då kräver det också något av oss som bor här i Sverige.

Solidariteten och tron på alla människors lika värde stannar inte vid Sveriges gräns. Vi har ett ansvar för våra medmänniskor som har fötts i länder som plågas av missväxt, fattigdom, korruption och konflikter. Därför driver Kristdemokraterna på för en ambitiös utvecklingspolitik.

Vi har alltid värnat ett generöst bistånd. Vi har under många år aktivt verkat för att hålla nivån för biståndet på en procent av bruttonationalinkomsten, och har i många budgetförhandlingar med Moderaterna fått igenom att biståndet ska ligga på denna nivå. Kristdemokraterna står upp för en fortsatt ambitiös utvecklingspolitik vid ett regeringsskifte.

Men nivån på utgifterna är inte huvudsyftet för våra ambitioner. Biståndet är för viktigt för att det ska få bli symbolpolitik. Varje skattekrona måste användas så effektivt som möjligt. För att uppnå detta vill vi stärka kvalitetsarbetet och uppföljningen. Vi vill att svenskt utvecklingsbistånd i högre grad ska fördelas på ett evidensbaserat effektivt och framgångsrikt sätt. Så stärker vi också biståndspolitikens legitimitet.

Vi vill att biståndet i större utsträckning går genom fristående aktörer som frivilligorganisationer i utvecklingsländer eller konfliktområden. De har ofta kontakter och direkta distributionssystem som bör nyttjas, speciellt då biståndet inte når fram via officiella kanaler. Svenska trosbaserade organisationer har exempelvis mycket större möjligheter att på ett konstruktivt sätt påverka sina systerkyrkor än vad sekulära organisationer och myndigheter kan göra.

Naturligtvis ska biståndet gå till de allra mest behövande. En större del av biståndet behöver fokuseras till låginkomstländer där behoven är som störst. Redan före Rysslands invasion av Ukraina ökade antalet människor som inte har säker tillgång till mat och som lever i ständig hunger. Kriget har ytterligare fördjupat denna kris. Detta behöver återspeglas i den svenska biståndspolitiken.

Det finns ekonomiska och strategiska skäl att satsa på biståndet – att vilja förebygga konflikter och katastrofer som kommer att orsaka större instabilitet och lidande och i längden kommer att kosta oss ännu mer, till exempel. Men för oss kristdemokrater är inte nyttokalkyler i slutänden det avgörande. För oss är det värderingarna som avgör.

Den ambitiösa svenska biståndspolitiken är ett uttryck för en grundläggande solidaritetskänsla, som grundas på alla människors lika värde. Denna solidaritet måste vi vårda. Det är värderingar som har stark förankring i den svenska befolkningen. Det är väldigt påtagligt, trots alla andra utmaningar och svårigheter, att viljan är stor att hjälpa de ukrainska flyktingar som nu kommer till vårt land. 

Vi kristdemokrater anser inte att biståndspolitiken på något sätt är perfekt. Men vår slutsats är inte, till skillnad från andra partier, att biståndsbudgeten därför måste skäras ner. Istället vill vi använda pengarna bättre. 

Det slutliga målet med internationellt bistånd är att det en dag inte längre ska behövas. Det räcker dessvärre med att titta på nyhetssändningarna för att inse att det i dag är mycket långt kvar för att uppnå detta mål. Men vi kristdemokrater kommer att fortsätta verka för ett ambitiöst svenskt bistånd, där resurserna används så effektivt som det överhuvudtaget är möjligt.

Gudrun Brunegård (KD), Biståndspolitisk talesperson

Mer läsning