Göran Holmqvist, chef för avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd.

Göran Holmqvist, chef för avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd.

Sida: ”Inte korrekt att det humanitära biståndet minskat till Västsahara"

Vi följer regleringsbrevet och har anpassat de humanitära insatserna utifrån behov – Västsahara är inte nedprioriterat. Det svarar Göran Holmqvist, chef för avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd, på kritiken om biståndsinsatser i Västsahara.

Publicerad:

Till att börja med bör det framhållas att Sida delar oron över att så många flyktingar i vår värld inte får sina humanitära behov tillgodosedda fullt ut. Det gäller i Västsahara men också i många andra flyktingkriser. FN uppskattar att av de identifierade humanitära behoven i världen idag så är bara drygt hälften finansierade. Dessa behov har ökat dramatiskt på senare år, inte minst till följd av de många utdragna konflikterna i Mellanöstern och Afrika.

Sida tillämpar en modell där det humanitära anslaget fördelas utifrån en behovsanalys. Analysen har tydliga indikatorer för att säkerställa att vi följer de humanitära principerna och då inte minst principen om opartiskhet. Antalet behövande och hur allvarliga behoven är blir det som i första hand styr hur mycket pengar en humanitär kris får. Utifrån denna fördelningsmodell är inte Västsahara nedprioriterat jämfört med andra humanitära behov - det är faktiskt det omvända som gäller.

Det är inte heller korrekt att säga att Sidas humanitära bistånd till Västsahara har minskat sett i ett längre perspektiv. Det humanitära biståndet ökade just 2015–16 till följd av de översvämningar som drabbade flyktinglägren de åren, men de humanitära behoven har sedan dess stabiliserats. För år 2018 uppskattar vi att det humanitära biståndet till Västsahara kommer att uppgå till cirka 10 MSEK, vilket är samma nivå som året innan. Det är också en högre nivå än vad som var fallet före översvämningarna.

I artikeln lyfts många frågor om Sidas avslutade stöd till Praktisk Solidaritet. I en utvärdering av Praktisk Solidaritets projekt ”Mat och Kläder till Västsahariska Flyktingar 2011–2015” framkom tydliga svagheter som handlade om bristande effektivitet och måluppfyllelse. Utfasningsdiskussionen med Praktisk Solidaritet inleddes 2016. Sida har de senaste två åren följt upp arbetet på plats i flyktinglägren och en slutsats som dragits är att ökad vikt behöver ges åt människornas möjligheter till ett värdigt och aktivt liv, inklusive att i görligaste mån skapa möjligheter till självförsörjning. Detta även om vi är fullt medvetna om de stora begränsningarna som råder i detta ökenartade område. Ett projekt som går i riktning mot att öka möjligheter till sysselsättning och självförsörjning har inletts med Oxfam och ett nytt beslut tas nu i dagarna för perioden 2018–20. Här känner Sida inte igen sig i vad som sägs i artikeln om Oxfams påstådda missnöje med Sida; från Oxfam centralt framhålls tvärtom att de ser Sida som en både pålitlig och flexibel partner av alldeles särskild betydelse för dem i Västsahara.

Alla inser att genuint hållbara lösningar på denna flyktingsituation kräver politiska lösningar. Vi delar alla frustrationen över att dessa lösningar uteblivit i Västsahara, liksom i många andra varaktiga flyktingkriser. Det regleringsbrevsuppdrag som Sida fått avseende Västsahara, och som artikeln refererar till, handlar inte om utökat humanitärt bistånd utan om att Västsahara 2018 bör ges ökad uppmärksamhet inom ramen för den Globala Strategin för Hållbar Fred.

Ett område som här redan identifierats av Sida handlar om landminor. Västsahara är ett av de områden i världen som är särskilt utsatt för problematiken med landminor och Sida har sedan tidigare bidragit till att Polisario förstör sina kvarvarande lager av landminor genom samarbetspartnern Geneva Call. I början av 2018 beslutades även om stöd till Danish Demining Group (DDG) för utbildningsinsatser om riskerna med landminor, dels i lägren och dels genom radio och sociala medier riktat mot Västsahara. DDG kommer dessutom att göra mer ingående undersökningar för att bedöma om det finns förutsättningar för att påbörja minröjning i de södra delarna av Västsahara. Sida ser också över förutsättningarna för andra insatser till Västsahara inom den Globala Strategin för Hållbar Fred. Vi är övertygade om att vi kommer att kunna leverera mot detta uppdrag i regleringsbrevet.

Göran Holmqvist, Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd.

Mer läsning