Erik Lysén och Gunnel Axelsson Nycander från Svenska kyrkans internationella arbete håller med Ulrika Modéer om att det multilaterala samarbetet är viktigare än någonsin

Erik Lysén och Gunnel Axelsson Nycander från Svenska kyrkans internationella arbete håller med Ulrika Modéer om att det multilaterala samarbetet är viktigare än någonsin

Svenska kyrkan: Viktigt med fortsatt dialog om det multilaterala biståndet

Det multilaterala samarbetet är viktigare än någonsin, men det är också behovet av debatt, engagemang och granskning. Det svarar företrädare från Svenska kyrkans internationella arbete i debatten om det multilaterala biståndet.

Erik Lysén och Gunnel Axelson Nycander skrev på måndagen en debattartikel för att lyfta diskussionen om det multilaterala biståndet. Ulrika Modéer bidrog snabbt till diskussionen med en replik vilken Lysén och Axelsson Nycander här svarar på:

Vi håller helt med Ulrika Modéer om att det multilaterala samarbetet är viktigare än någonsin och att Sveriges röst behövs för att försvara och stärka en regelbaserad världsordning. Sverige har också under lång tid bidragit aktivt till att utveckla agendan för utvecklingseffektivitet. Men just för att det globala, multilaterala samarbetet är så viktigt lyfter vi behovet av debatt, engagemang och granskning. Vi skriver inte i artikeln ”att hälften av svenskt bistånd inte redovisas”. Rubriken ”Ingen ordentlig resultatuppföljning” är en tillspetsning av det vi faktiskt skriver i artikeln.

Ulrika Modéer redogör för allt det som har gjorts för att stärka styrning och uppföljning. Det är utmärkt. Vi uppmärksammar också att det är första gången som en samlad resultatredovisning görs, vilket är bra, men vi efterlyser också fördjupad information om Sveriges samlade agerande i enskilda organ och vad det har lett till för resultat.

På några punkter vill vi nyansera och utveckla vår artikel.

Vi ser att regeringens styrning har stärkts på senare år och att transparensen ökat, även om vi säkert inte känner till alla detaljer. Vi ser fram emot att få bidra till den nya strategin för Världsbanken senare i höst, och är glada över att ha kunnat bidra i arbetet med den nya strategin för UN Women.

Några offentliga årsredovisningar för Sveriges arbete i de enskilda FN-organen har vi däremot inte sett, vilket kanske beror på att vi har bristande information. Vi har inte heller tagit ställning till om vi tycker att det är bra att den multilaterala andelen ökar så kraftigt, däremot att frågan behöver diskuteras. Vi har dock välkomnat att Sverige har ryckt in när USA har dragit sig ur särskilda FN organ. Men om andelen multilateralt ska fortsätta öka behöver för- och nackdelar med detta diskuteras.

Just för att det multilaterala biståndet är så viktigt behöver vi säkerställa att det finns resurser för att följa upp att de strategier som Sverige har för sitt engagemang i organen får genomslag i organens praktiska arbete. Vid dialoger på UD har vi fått intryck att det inte alltid finns möjlighet till sådan uppföljning. Vi har också förstått att den information som vi i civilsamhället kan ge kan vara värdefull i ert arbete. Vid ett möte i våras gav du själv ett exempel på hur regeringen utifrån sådan information lyckats förmå Afrikanska utvecklingsbanken att stärka sin miljökompetens. Det är därför vi föreslår att formerna för samverkan med civilsamhället bör utvecklas. Det kan vi prata vidare om.

Vi tror att väldigt få som läser vår artikel uppfattar den som en underminering av Sveriges starka multilaterala engagemang, utan snarare utgör en önskan om att fortsätta dialogen om en så stor del av Sveriges utvecklingsbistånd.

Erik Lysén,
chef Svenska kyrkans internationella arbete

Gunnel Axelsson Nycander,
policyrådgivare Svenska kyrkans internationella arbete