Go to main navigation
4.jpg

Foto: Manuel Elias

I fokus

FN-granskare sågar Svenska Dagbladet

Under hösten har Svenska Dagbladet granskat FN:s bistånd i en rad artiklar. Bland annat har stark kritik riktats mot FN-organet UNDP:s insatser. Som källa uppger tidningen UNDP:s eget utvärderingskontor i New York. Men chefen för kontoret anser att tidningen har förvrängt fakta och publicerat felaktiga uppgifter.

Den 30 september publicerade Svenska Dagbladet artikeln ”Biståndets svarta hål” på fyra helsidor. Artikeln ifrågasätter Sveriges stöd till FN och tar upp ett flertal brister i FN:s kontroll av sitt eget bistånd. FN beskrivs som en hemlig, sluten och slösaktig organisation. Huvudkälla för dessa påståenden är UNDP:s utvärderingskontor i New York och en av kontorets anställda, finländaren Juha Uitto.

 Han framställs som en av få personer som har rätt att granska FN:s bistånd. I övrigt sker nästan ingen utvärdering av världsorganisationens miljardbistånd, hävdar tidningen. Som stöd för sin kritik refererar Svenska Dagbladet till två utvärderingar från det kontor som Uitto arbetar på. I tidningen beskrivs UNDP:s program i Indien som ”katastrofalt ofokuserade” och insatserna ska inte ha ”lett någonstans på längre sikt”. När det gäller en utvärdering av UNDP:s globala åtgärder slog tidningen fast att biståndet var så ineffektivt att ”det inte gick att visa på något resultat alls för de fattiga. Någonstans.”

OmVärlden har gått igenom de båda utvärderingarna utan att finna stöd för tidningens påståenden. Utvärderingarna är visserligen kritiska till delar av UNDP:s stöd men visar också på positiva effekter för de fattiga. Chefen för UNDP:s utvärderingskontor i New York, Indran Naidoo, är den som ytterst är ansvarig för båda dessa utvärderingar.

Efter att ha läst en översättning av Svenska Dagbladets artikel dömer han ut tidningens tolkning av utvärderingarna och en hel rad andra uppgifter i artikeln. Enligt Indran Naidoo är de citat som SvD har plockat ut från utvärderingarna alltför selektivt utvalda och tidningen har misstolkat de övergripande slutsatserna.

– Slutsatserna i våra utvärderingar slår inte på något sätt fast att UNDP:s insatser saknar resultat.

Till exempel fann utvärderingen om UNDP:s globala insatser att UNDP effektivt har stöttat nationella försök att minska fattigdomen. Bland annat genom att hjälpa regeringar med att göra policyförändringar och ge möjligheter för fattiga att förbättra sin situation, skriver han i ett e-mail. Utvärderingschefen anser också att SvD har misstolkat rapporten om UNDP:s program i Indien.

 – Rapporten pekar både på framgångar och på områden där det finns problem. Programmet kan inte anses vara en katastrof, svarar han.

 Enligt Fredric Karén, chefredaktör på Svenska Dagbladet, har dock inte tidningen gjort någon feltolkning av utvärderingarna. I ett e-mail till OmVärlden skriver han att tidningen har gått igenom varje stavelse i texten med UNDP:s biträdande utvärderingsdirektör, Juha Uitto.

OmVärlden har utan framgång sökt Juha Uitto för att få denna uppgift bekräftad. Men hans chef, Indran Naidoo, har alltså en helt annan uppfattning. I sin artikel hävdade Svenska Dagbladet att UNDP medvetet försöker förvränga och försköna bilden av sina insatser.

Bland annat ska UNDP:s avdelning för utvärderingar ombes att skriva två versioner av varje rapport – en intern och en extern. Den externa ska ha ”lite mer smickrande resultat”, än den interna. Enligt Indran Naidoo stämmer inte detta alls.

– Jag vill tydligt understryka att UNDP:s utvärderingskontor bara skriver en version av utvärderingarna, skriver Indran Naidoo.

 Svenska Dagbladets chefredaktör menar att både OmVärlden och UNDP har missförstått vad som står i tidningen. Han hävdar att Svenska Dagbladet aldrig har skrivit att två versioner görs av rapporterna. Enligt Karén antyder texten i stället att det skett ”påtryckningar” för att två versioner ska skrivas. Inte att två rapporter faktiskt skrivs.

– Vi skrev att avdelningen ibland ombeds göra två versioner. Indran Naidoo känner väl till detta. Som belägg för det påståendet har vi också två av varandra oberoende och mycket trovärdiga och insatta källor. Som har meddelarskydd, skriver Karén.

Enligt Svenska Dagbladets artikel förekommer det också att chefer på UNDP ska ha skrämt fattiga mottagare av bistånd för att de ska säga att de har blivit mer hjälpta än vad de faktiskt har blivit. Men något belägg för detta allvarliga påstående presenterar inte tidningen. Under sin tid på UNDP har Indran Naidoo aldrig hört talas om ett sådant beteende från UNDP:s chefer.

Fredric Karén vidhåller dock att uppgiften stämmer och hänvisar återigen till två oberoende källor. Indran Naidoo ställer sig också frågande till Svenska Dagbladets övergripande påståenden om att ingen vet om FN:s bistånd når fram till de fattiga och att det inte utvärderas.

Tidningen skriver bland annat att: ”Inom FN existerar inte heller några strikta generella regler för transparens och utvärdering, trots att utvärderare inom FN har tryckt på för att få det.” Enligt Indran Naidoo stämmer inte det alls. Praktiskt taget alla FN-organ har en granskningsorganisation och en utvärderingsorganisation.

Alla dessa organisationer ingår i den så kallade UN Evaluation Group, UNEG. UNDP:s utvärderingskontor har under flera veckor försökt förmå Svenska Dagbladet att ta in ett genmäle för att rätta till vad de anser vara missvisande och felaktiga påståenden. Det har dock inte tidningen gått med på.

OmVärlden har valt att offentliggöra det genmäle som UNDP har försökt få in i tidningen.

Nils Resare

Letter to the editor_Svenska Dagbladet_11 Oct.pdf

Till redaktionen SvD.pdf