Go to main navigation

fel att vägra genmäle på nätet

Uttalande av Pressens Opinionsnämnd:

Pressens Opinionsnämnd klandrar OmVärlden för att ha brutit mot god publicistisk sed. OmVärlden kritiserade i tidningen och på nätet en namngiven utredares rapport om brister i UD:s bidragshantering, men vägrade att publicera ett genmäle på nätet.

 

 

Våren 2013 fick civilekonomen M i uppdrag av UD att utvärdera departementets hantering av bidrag. Rapporten som fick underrubriken ”Bidragsprocessen eller resurserna som försvann” kritiserade UD:s bidragshantering. Granskningen fick stor uppmärksamhet hösten 2013, bland annat i Svenska Dagbladet.

Den 29 november 2013 publicerade OmVärlden artikeln ”Hemlig UD-rapport kollades aldrig”, i papperstidningen och på hemsidan. Artikeln kritiserade Svenska Dagbladets skriverier om UD-rapporten, men också utredarens arbete. Enligt OmVärlden hade rapporten inte blivit godkänd av UD eftersom den innehöll en rad allvarliga missförstånd om bidragshanteringen. Det gjorde att slutsatserna på flera sätt blev felaktiga. Per Örnéus, chef för UD:s multienhet, sade till OmVärlden att rapporten gav en missvisande bild: 

”Den innehåller en begreppsförvirring om vad som är bidragshantering och vad som är hantering av kärnstöd och påfyllnader till FN och andra internationella organisationer. Rapporten blandar stort och smått och innehåller ett antal obelagda påståenden.”

Anmälaren kräver genmäle på nätet

Utredaren M anmälde publiceringen till Allmänhetens Pressombudsman, PO. M ansåg att OmVärlden namngivit honom i mycket negativa ordalag. Han hade tagit mycket illa vid sig och lidit skada både personligen och professionellt. Anmälaren ansåg att han beskrivits som någon som ensam gick omkring i korridorerna på UD och intervjuade medarbetare, missförstod allting och sedan skrev en rapport som var så dålig att den underkändes av hans chef och sedan hemligstämplades. 

När M kontaktade tidningen fick han till svar att han kunde få in ett genmäle om 2500 tecken. När han påtalade att detta inte skulle räcka för att bemöta vissa svepande och felaktiga påståenden, sade tidningen att han kunde få in en längre text på hemsidan. 

M skrev två versioner av genmälet, en för papperstidningen och en för hemsidan. Det kortare genmälet publicerades i OmVärlden nr 1 2014. Tidningen svarade på genmälet med en ifrågasättande underton, enligt M. Tidningen meddelade sedan att den inte skulle publicera den längre versionen på hemsidan. 

Enligt anmälaren har Riksrevisionen och Finansdepartementet gett rapporten indirekt stöd i delar av sakfrågan. Samtidigt genomförde nu UD till stora delar de åtgärder som han föreslagit i sin rapport. 

Det var dock inte säkert att alla som läst OmVärldens ursprungliga artiklar gjort denna koppling, menade anmälaren. 

Anmälaren ville få ett genmäle publicerat på nätet, anonymiserad under signaturen Utvärderaren. Han ville också att texten skulle få en lika framskjuten placering som den ursprungliga artikeln haft på startsidan samt ligga kvar lika länge. Han ansåg också att den ursprungliga artikeln på hemsidan borde förses med en länk till genmälet.

Tidningen försvarar beslutet

Tidningens ansvarige utgivare anförde till PO att rapporten som anmälaren skrivit var mycket omdiskuterad på UD. Tidningen hade redovisat detta i artikeln eftersom det inte kommit fram i den omfattande mediala rapporteringen om hans utredning. Avsikten var att visa att Svenska Dagbladet hade undanhållit viktig information i sin rapportering om missförhållandena på UD, inte att kritisera M:s arbete.

Utgivaren beklagade att M uppfattat att hans rapport framställts i en negativ dager av tidningen. På begäran av anmälaren raderades hans namn omedelbart i nätupplagan. Han fick också ordentligt med utrymme i tidningens nr 1, 2014.

En orsak till att rättelsen inte publicerades i nätupplagan var att anmälarens namn inte längre fanns med där. Tidningen hade gjort bedömningen att ett genmäle skulle öka uppmärksamheten till M:s person, vilket var det som han från början reagerat mot.

Tidningen bedömde att diskussionen om M:s arbetsinsats borde föras internt på UD. Det fanns inget allmänintresse som krävdes för en publicering på tidningens hemsida. 

PO: Fel att inte publicera på nätet

Tidningen har publicerat uppgifter om en UD-rapport som flera medier har skrivit om. Enligt tidningen visade sig rapporten innehålla en rad allvarliga fel, som inte kommit fram i mediernas rapportering.

Anmälaren var den person på UD som fick uppdraget att utvärdera den administrativa delen av UD:s bidragshantering. Som utvärderare har han en sådan roll på myndigheten att han får acceptera att namnges i sammanhanget.  

Kritiken som framförs mot rapporten i tidningsartikeln och nätpubliceringen är omfattande. Bland annat ska rapporten innehålla begreppsförvirring, ett stort antal obelagda påståenden samt blanda stort och smått. Även om dessa omdömen riktar in sig på hur anmälaren utfört sitt uppdrag är kritiken av så allvarlig art att det är rimligt att han får svara på den. 

Anmälaren har vänt sig till tidningen för att få in ett genmäle, som också publicerades. 

Vad gäller tidningens hantering av genmälet är det vanligt att genmälen villkoras vad gäller exempelvis längd. Det krävs normalt sett inte heller att genmälen publiceras på en lika framträdande plats som ursprungsartikeln. Enligt pressetiken är det dock brukligt att ett genmäle publiceras på alla plattformar där ursprungsartikeln har varit. 

Det var visserligen bra att tidningen anonymiserade anmälaren efter att han begärt detta. Tidningen borde dock även ha publicerat hans genmäle på hemsidan och inte enbart i papperstidningen. 

Sammanfattningsvis var det mot bakgrund av anmälarens uppdrag på UD motiverat att namnge honom. Uppgifterna var dock sådana att anmälaren bör få bemöta dem. Tidningen tog visserligen in anmälarens genmäle i papperstidningen men det borde också ha publicerats på hemsidan. Eftersom så inte skedde bör OmVärlden klandras för brott mot god publicistisk sed.

Pressens Opinionsnämnd klandrar

 Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

 

Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds (PON:s) beslut. Beslutet i dess helhet kommer att finnas tillgängligt på PO:s och PON:s hemsida www.po.se