Go to main navigation

Briefing

Idea svarar på OmVärldens artikel

Med anledning av OmVärldens artikel lördagen den 16 juni, vill jag göra några tillrättalägganden:


– Påståendet att det har varit "hemlig" information i samband med Idea: s budget är inte sant. Idea: s program, budget och institutets årliga rapport finns tillgängliga på Idea:s hemsida. De presenteras också fortlöpande för våra medlemsstater.


– International Idea granskas på årsbasis av oberoende externa revisorer, för närvarande av Ernst & Young.


– Idea har detaljerade riktlinjer för upphandling och rekrytering och dessa har följts vid alla tillfällen utan undantag. Detta gäller konsulter, personal och de uppdrag som nämns i artikeln.


– När det gäller styrningen av Idea:
Idea styrs av dess medlemsstater som har full insyn i Idea:s verksamhet och budget, både genom det viktigaste styrande organet – rådet av medlemsstaterna – och andra organ såsom en styrkommitté och en finans-och revisionskommitté, som består av företrädare för medlemsstaterna. Sedan 2009 har Idea genomfört ett resultatbaserat managementsystem som gör det möjligt för regelbunden rapportering om verksamhetens resultat till medlemsstaterna.


– Idea:s faktiska arbete för demokratistöd (programkostnader) – har under de senaste tre åren utgjort i genomsnitt 80 procent av Idea:s budget. Det har inte skett någon förändring i hur programkostnader har definierats i redovisningen 2011 jämfört med tidigare år.


– Idea använder konsulter som en del av sin verksamhet och deras tjänster upphandlas enligt institutets upphandlingspolicy. Idea arbetar i en internationell miljö och betalar sin personal och sina konsulter med arvoden som är jämförbara med sådana som utgår från motsvarande internationella organisationer.


– När det gäller de specifika siffror som nämns i artikeln som betalas ut till konsulter:
Några av de belopp som nämns som om de har betalats ut till konsulter är inte korrekta och kan ha förväxlats med budgetsiffror för själva projekten. Till exempel är siffran 1,6 miljoner kronor för 144 dagars arbete det totala värdet av konsultavtalet. Den konsulten anlitades för att stödja den demokratiska övergången i Libyen och de villkor som finns däri är överens med givarens. Det är givarens bidrag till det gemensamma projektet med Idea och har fullt ut betalats av givaren.


– Idea följer inte EU:s förfaranden, som anges i artikeln, utan har sina egna rutiner som utvecklats på basis av bästa internationella praxis.


– Idea producerar jämförande information och kunskap i en rad olika områden.
Exempel är valprocesser, konstitutionsuppbyggande processer, politiskt deltagande och representation, demokrati och utveckling, samt genus, mångfald och konfliktfrågor. Under senare år har Idea fokuserat mer på hur denna kunskap och expertis kan användas i reformprocesser i enskilda länder. Till exempel i Nepal tillhandahåller Idea sin expertis för att underlätta landets konstitutionuppbyggnadsprocess.


– I linje med institutets strategi för 2012-17 syftar Idea också till att främja demokratin inom det internationella utvecklingsbiståndet. Detta har gjorts, till exempel genom att arbeta med FN och regionala organisationer såsom EU och Afrikanska unionen. Detta arbete kräver att Idea öppnar kontor på vissa platser. De nya kontoren har öppnats och personal har tillsatts och är i linje med vår strategi och har diskuterats och godkänts av våra medlemsstater. Till följd av institutets begränsade storlek och vår modell av demokratistöd (som är betydligt nedskalad om man jämför med exempelvis FN), har några av dessa kontor bara en person eller delar lokaler med partnerorganisationer.


– Att förbättra demokratins roll inom internationellt bistånd är som sagt ett viktigt strategiskt mål för Idea. Boken som nämns i artikeln är en viktig del av detta arbete – den syftar till att visa effekten av utländskt bistånd för demokratiseringsprocessen och projektet kommer att bistås av en ledande grupp av globala experter på demokrati- och utvecklingsfrågor.


– Idea har beställt ett antal externa utvärderingar av sitt arbete på olika områden för att dra lärdom av vad som varit framgångsrikt och inte. Resultaten av dessa utvärderingar har diskuterats med våra medlemsstater och är en viktig del för att bidra till utformningen av Idea:s program. Utvärderingen av Idea:s verksamhet i arabvärlden som nämns i artikeln genomfördes 2009, innan Idea etablerade sitt program för regionen år 2011, som svar på de demokratiska övergångarna där.


– International Idea strävar efter att kontinuerligt förbättra sina system och processer. Utifrån rekommendationerna i den externa revisionsrapporten och de externa utvärderingarna har åtgärder vidtagits för att effektivt genomföra dessa rekommendationer.


Med vänlig hälsning,


James Lenahan
Kommunikationschef
International IDEA