Go to main navigation

Idea

Idea svarar på kritiken

UTTALANDE

Bevakning av International IDEA i svenska medier

Uttalande av IDEA:s generalsekreterare, Vidar Helgesen


Den senaste uppmärksamheten i svenska medier om International IDEA har fokuserat på vår budget och andra finansiella frågor. Som mellanstatlig och skattefinansierad organisation med 27 medlemsstater är det självklart vår plikt att se till att alla medlemsstaters pengar, inklusive Sveriges, används på ett ytterst korrekt och ansvarsfullt sätt.

IDEA har löpande vidtagit åtgärder för att i möjligaste mån hålla ned kostnaderna. Detta för att säkerställa maximal valuta för pengarna. Vi rapporterar regelbundet våra administrativa omkostnader till våra medlemsstater. Det finns ingen sanning i anklagelserna om finansiell misskötsel på IDEA. IDEA har i alla lägen följt sina interna riktlinjer och rutiner, som är baserade på internationell praxis, och vi är till fullo ansvariga inför våra medlemsstater.

En färsk rapport från IDEA:s finans- och revisionskommitté konstaterar att det inte finns något belägg för att IDEA:s sekretariat har lämnat otillräcklig eller felaktig information till IDEA:s styrande organ, att det inte finns några bevis för att IDEA har bristfälliga eller otillräckliga regler och förordningar, samt att det inte finns några bevis för att generalsekreteraren har överträtt sitt mandat eller sina befogenheter.

Efter de senaste anklagelserna i svensk media drar kommittén slutsatsen att den ”inte ser något behov av att...påbörja omedelbara förändringar eller inleda en granskning för att kartlägga behovet av sådana förändringar". Fria medier är en grundpelare för demokrati och som demokratiinstitut stödjer vi självklart den viktiga roll medier spelar. Därför välkomnar vi mediernas intresse för vårt arbete och har i alla lägen varit samarbetsvilliga och lyhörda för förfrågningar om information.

Med detta sagt beklagar vi att den senaste tidens bevakning i svenska medier har innehållit ett stort antal faktafel vilka sammantaget skapat en bild som inte överensstämmer med verkligheten. Institutet rekryterar både personal och konsulter för att kunna verkställa sitt uppdrag att stödja bärkraftig demokrati världen över. Valet beror på vilket alternativ som är det mest konstnadseffektiva för att knyta till oss rätt kompetens vid rätt tillfälle. Tyvärr kan internationella konsultarvoden inom bistånds- och utvecklingsområdet vara väldigt höga och vi skulle gärna se att de sänktes. IDEA är emellerttid en alltför liten organisation för att kunna påverka konsultmarknaden. Vi har därför valt att följa den taxa som FN fastställt.

För att kunna utvecklas till den globala organisation som IDEA är idag har vi dragit nytta av konsulttjänster, bland annat i syfte att utveckla ett system för resultatbaserad styrning av vårt arbete och för att öka kompetensen inom effektivt samarbete.

 International IDEA har en öppen och aktiv dialog med sina medlemsstater och vi värdesätter särskilt vårt nära samarbete med Sverige.

IDEA:s kommunikationsteam är tillgängligt för ytterligare frågor:

 James Lenahan, Head of Communications; j.lenahan@idea.int

 +46 8 698 3758; +46 70 4293758