Go to main navigation
Gunilla Carlsson

Konsultbolaget Rambölls utredning ger en bild av ett uselt arbetsklimat på UD. Tjänstemännens förtroende för den politiska ledningen är i botten, de känner sig misstrodda och viktiga reformer har försenats.

Foto: Suvad Mrkonjic/Scanpix

I fokus

Interna konflikter på UD

I en intern rapport får biståndsminister Gunilla Carlssons ledarskap svidande kritik av UD:s personal. Flera tjänstemän uppger att de känner sig misstrodda och misstänkliggjorda av den politiska ledningen. Konflikterna har lett till att viktiga reformer har försenats i över ett år.

Ett djupt förtroendegap har uppkommit mellan UD:s politiska ledning och tjänstemannakåren. Under 2012 var motsättningarna så allvarliga att departementet tvingades ta in experthjälp utifrån.

Konflikterna finns beskrivna i en rapport från konsultbolaget Ramböll som OmVärlden har tagit del av. Totalt har 30 personer från UD:s politiska ledning och från tjänstemannasidans ledning intervjuats av konsultbolaget. Svaren beskriver en mycket allvarlig förtroendekris som på flera sätt har lamslagit eller försenat arbetet på departementet.

Den så kallade biståndspolitiska plattformen, som skulle förbättra UD:s styrdokument, har försenats i ett och ett halvt år på grund av konflikterna. Därmed har regeringen inte åtgärdat den kritik om styrningsproblem som bland andra OECD/DAC och Statskontoret tidigare har fört fram.

UD:s tjänstemän är också kritiska till hur Gunilla Carlsson och hennes stab har styrt Sida och andra viktiga delar av biståndsförvaltningen. Instruktionerna från den politiska ledningen har varit motstridiga och ett nytt styrdokument för Sida har blivit liggande på departementet på grund av konflikten.

 I rapporten står det: ”Sida, som i dagsläget sades vara en mycket stukad myndighet, påstås i många fall acceptera och samarbeta i en långt högre utsträckning än vad de borde och i många fall helt utan styrsignaler eller med motstridiga signaler.”

Även den viktiga multilaterala enheten, som bland annat ansvarar för det omfattande biståndet till FN och Världsbanken, anses sakna politisk styrning. Samma sak gäller för flera av UD:s geografiska enheter.

Enligt Ramböll gav de intervjuade tjänstemännen en mycket dyster bild av arbetsklimatet på departementet. Många upplevde den politiska ledningen som alltför ”sträng, formalistisk och detaljinriktad”. Andra kände sig misstrodda och vissa använde till och med ord som ”misstänkt”. Den politiska ledningen har skapat en räddhågsen och tidvis uppgiven tjänstemannakår, enligt konsulterna. Det har gjort att tjänstemännen bara vill bidra med begränsade arbetsinsatser eftersom deras underlag ändå nagelfars och skrivs om av den politiska ledningen.

Den politiska ledningen själv gav däremot en helt annan lägesbild i intervjuerna med konsultbolaget. De upplevde att de tidvis inte kunde lita på tjänstemännens underlag och att de hade blivit ”uthängda” på grund av tjänstemännens inkonsekventa positioner. De sade sig inte kunna utesluta ”ett medvetet agerande från tjänstemännen i dessa frågor”.

Av rapporten framkommer det att rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän delvis är upp- och nervänd. Den politiska ledningen lade ”oändligt mycket tid” på att rätta PM och faktaunderlag från tjänstemännen. Samtidigt efterfrågade politikerna fler inspel från tjänstemännen om innehållet i politiken.

I dagsläget tycks det också finnas en brist på tydliga politiska visioner från regeringen. Ända sedan den första mandatperioden, när fokus främst var på ordning och reda, strategier och landfokus, har regeringens biståndspolitik varit otydlig, hävdar tjänstemännen. Enligt Ramböll menar flera tjänstemän att ”frågor om transparens och landfokus är lätta att vara överens om men att det är svårare när man kommer till vilka länder/områden man ska prioritera och inte.”

Konsultbolaget Ramböll håller med om att styrningen av biståndspolitiken inte har fungerat: ”Vi kan bara konstatera att vi instämmer, och ser att de problem som förs fram i intervjuerna till delar är symtom just på bristande lednings- och styrningsstruktur. Vi bedömer att stor kraft måste läggas på att driva hela detta omstruktureringsarbete”.

För att råda bot på konflikterna föreslår Ramböll att UD snarast genomför en rad åtgärder. Bland annat bör en så kallad biståndspolitisk ledningsgrupp inrättas, beredningsarbetet bör förenklas och den politiska ledningens detaljstyrning bör minska.

OmVärlden har sökt flera av de högsta tjänstemännen på UD för en kommentar. Men ingen av de personer som har störst insyn i biståndspolitiken har velat medverka.

Nils Resare

Gunilla Carlsson: Du kan kalla det ett förtroendegap"

Rambölls konsultinsats

Under sommaren 2012 genomförde Ramböll 30 intervjuer med den politiska ledningen, utrikesråd, enhetschefer, gruppchefer och biståndssamordnare i UD:s biståndspolitiska verksamhet. I september genomfördes ett seminarium under ledning av Gunilla Carlsson. Detta resulterade i en åtgärdslista på tio punkter.