Go to main navigation

UD

Kritiken fortsätter – på flera fronter

Miljöpartiet anmäler biståndsminister Gunilla Carlsson till riksdagens konstitutionsutskott, KU. MP vill att KU ”ska granska om biståndsministerns styrning och biståndspolitiken har varit förenlig med riksdagens beslut och gällande lagstiftning.”

Den 17 april anmälde Valter Mutt och Bodil Ceballos, riksdagsledamöter för MP, biståndsministern till KU. De hänvisar till Rambölls lägesrapport, som OmVärlden kunde berätta om i  senaste numret av tidningen.

Anmälarna skriver att det av ”rapporten framgår att det råder brist på ledning, styrning, målsättning och att det inte finns förtroendet mellan tjänstemän, biståndsministern och hennes politiska stab.”

Mutt och Ceballos hänvisar också till att den nya biståndsplattformen som ska styra biståndet är kraftigt försenad. Avsaknaden av en sådan plattform resulterar i att Sida och organisationer tvingas förlänga ett flertal landstrategier. Svenskt bistånd till Sudan och Sydsudan är strategilöst, och inga avtal kan förlängas eller inledas, skriver MP i anmälan.

Ekot avslöjar nu att Rambölls kritiska rapport aldrig visades för vare sig tjänstemän eller chefer på UD, trots att innehållet i högsta grad berörde dem - och deras arbetssituation. Dessutom begicks formella fel i upphandlingen av konsultbolaget,enligt Ekot: När ett departement gör en egen upphandling, utanför statens ramavtal, ska detta anmälas till Kammarkollegiet. Enligt förordningen ska det ske innan upphandlingen görs. Detta gjordes först 10 månader senare, dagen efter att OmVärlden intervjuat Gunilla Carlsson om rapporten.

 Samtidigt får biståndsministerns försenade förslag till ny biståndsplattform svidande kritik av finansdepartementet, landsbygdsdepartementet och miljödepartementet.

Enligt Ekot undrar regeringskollegorna hur Gunilla Carlsson och utrikesdepartementet kommit fram till de målsättningar som föreslås. Klargöranden krävs till exempel när det gäller förslagen till delmål som inte är förankrade i regeringens nuvarande politik på biståndsområdet eller i samstämmighetspolitiken: Hur har de delmål som föreslås valts ut? Hur har den kompetens tagits tillvara som finns på Sida?

Regeringskollegorna efterfrågar nu en mer transparent process

Camilla Göth och Anki Wood

 Läs KU-anmälan i sin helhet