Go to main navigation

NIR

Öppna biståndet gäller inte näringslivet

Näringslivets Internationella Råd, NIR, tillhör vinnarna bland svenska biståndsorganisationer. Under senare år har Sida fördubblat deras anslag. Ändå konstaterar en granskning, som Sida har beställt, att NIR inte når upp till kravet på transparens och öppenhet, något som är centralt i allt svenskt bistånd.

Den 24 maj avslöjade OmVärldens nyhetsbrev att Näringslivets internationella råd (NIR), som till största delen finansieras av Sida, hade bjudit in en delegation från Burma till Stockholm.

Så sent som en vecka innan avslöjandet uppgav NIR´s chef, Erika Molin, att organisationen inte hade något samarbete med Burma. Även Sida, som är organisationens huvudfinansiär, förnekade kännedom om att några sådana kontakter skulle ha förekommit.

Hemlighetsmakeriet kring Burmasamarbetet har väckt krav på en ökad insyn i NIR och att de öppet ska redovisa vad de sysslar med.

– Självklart måste det ställas samma krav på öppenhet i NIR som det ställs på alla andra biståndsaktörer. Det måste finnas en möjlighet för riksdagen att kontrollera vad som faktiskt sker, säger miljöpartiets talesperson i biståndsfrågor, Bodil Ceballos.

Kritiken mot Nirs slutenhet är inte ny. Så sent som 2009 gav Sida konsulten Cecilia Karlstedt i uppdrag att undersöka NIR´s möjlighet att få så kallade ramanslag från Sidas budget för stöd till enskilda organisationer. Hon kom fram till att det inte skulle gå. NIR var inte kvalificerade på grund av bristande öppenhet vilket är ett grundläggande krav i allt statsfinansierat bistånd.

Kort därpå beviljades NIR ändå en annan typ av ramanslag på 12 miljoner kronor per år från Sida. Men pengarna togs i stället från Sidas budgetpost för Business for Development (B4D).

– Jag är ganska förbryllad över att de gick vidare trots att det saknades en allmän information om deras verksamhet när jag gjorde studien. Det är problematiskt att de inte är mer transparenta när de ska hantera biståndsmedel, säger Cecilia Karlstedt.

Även personer som arbetar med folkrörelsebiståndet på Sida uppger att NIR troligtvis inte skulle ha klarat av att uppfylla de krav som ställs på organisationer som vill få ramanslag – bland annat för att de inte uppfyller kravet på transparens.

I dag, två år senare, saknar NIR´s hemsida fortfarande den information som Cecilia Karlstedt efterlyste i sin rapport. NIR´s chef, Erica Molin, förklarar det med att en stor del av organisationens verksamhet är hemlig. Därför har man valt att inte lägga ut något alls på hemsidan.

– Det skulle inte ge en fullständig bild eftersom vi då bara kan beskriva vissa projekt. Men det är inte omöjligt att vi lägger ut information på den i framöver, säger hon.

Enligt Johan Åkerblom, rådgivare på Sidas avdelning för kapacitetsutveckling och samverkan är inte det viktiga vad NIR redovisar på sin hemsida.

– Sida styr inte NIR´s informationsgivning och vi kan absolut inte kräva att NIR – eller någon annan organisation – ska publicera information som måste hållas hemlig med hänsyn till bland annat involverade individers säkerhet. Men självfallet är det viktigt att Sida har insyn i den verksamhet som Sida finansierar. Och det sköts tillfredsställande, säger han.

Men när det gäller NIR´s samarbete med den burmesiska regimen ska alltså inte Sida haft full insyn. Biståndsmyndigheten har därför bett om ett klargörande från Nir om vad som har inträffat.

Totalt sett har Sida kraftigt ökat anslagen till Nir sedan 2008. Förutom det nya ramanslaget på 12 miljoner kronor har de fått mer pengar via de så kallade landramarna, bland annat har stödet till verksamheten i Colombia ökat kraftigt. Totalt får NIR drygt 40 miljoner kronor från Sida om året vilket i princip är en fördubbling jämfört med 2007 då organisationen fick 20,6 miljoner.

Nils Resare