Go to main navigation

Forskning

Regeringar kan avgöra konflikters utveckling

Varför leder vissa konflikter till våld medan andra kan lösas på fredlig väg? Den frågan ställde sig forskaren Johan Brosché när han såg skillnader mellan olika konflikter i Sudan.

– Konflikterna i östra Sudan skiljer sig mycket åt från dem i Darfur och Sydsudan. De är mindre våldsamma och kan ofta lösas fredligt. I övrigt är förutsättningarna i regionerna lika varandra, så det gjorde mig förundrad. Därför ville jag undersöka hur det kommer sig.

Johan Brosché har nyligen lagt fram sin avhandling vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. I studien har han undersökt tre regioner i Sudan och Sydsudan och försökt gå på djupet i frågan genom att jämföra regionerna, som liknar varandra, men där utfallet på konflikterna är olika.

För att nå svar har han gjort fältstudier där han bland annat har intervjuat internationella organisationer, akademiker och privatpersoner. Hans studie fokuserar på konflikter mellan icke-statliga aktörer vilket, enligt Johan Brosché, tidigare har varit ett relativt outforskat område. Johan Brosché kom fram till att regeringen har en avgörande betydelse för vilken väg konflikter tar.

 – När regeringen tar parti i en konflikt och stödjer vissa befolkningsgrupper framför andra så förstörs möjligheterna till samarbete mellan grupperna, därmed ökar risken för våldsamma följder. Ekonomiska intressen spelar också en viktig roll för utvecklingen av en konflikt.

Johan Brosché förklarar att östra Sudan har den enda oljeexporterande hamnen i landet och att regeringen har ett större intresse av stabilitet i det området. Därför har de inte tagit sida för någon befolkningsgrupp i konflikterna. I de andra regionerna han studerat finns inte samma ekonomiska intressen och då har regeringen agerat annorlunda.

Om en regering kommer att ta parti i konflikten beror också på om det finns något hot mot regeringen från oppositionella grupper i samhället. För att trycka ner kritiker kan regeringar välja att stödja andra grupper.

Johan Brosché har vistats i Sudan i totalt runt fem månaders tid. Han anser att det är oerhört viktigt att förbereda sig ordentligt med tanke på oroligheterna, men menar att om man är påläst så går det att förutse många händelser. Han har varit rädd ibland – men inte i situationer som har uppkommit i samband med forskningen.

– Många tänker på de mest spektakulära sakerna som kan hända, till exempel en kidnappning, men det är inte många som funderar på trafiksituationen. Flygsäkerheten i Sudan är väldigt dålig. De gångerna jag har varit som räddast i Sudan är när jag har flugit inrikes.

Isabel Gustafsson