Go to main navigation
Burma

Biståndet till Burma har drabbats av konflikterna på UD.

Foto: David Isaksson

Bistånd

UD:s interna konflikter stoppar bistånd till flera länder

Biståndet till sex länder kan inte betalas ut. Orsaken är den konflikt mellan UD:s tjänstemän och politiska ledning som OmVärlden kunde avslöja i förra numret.

UD:s styrning av Sida är så otydlig att flera utlovade svenska biståndssatsningar inte har blivit av. Sida kan inte betala ut pengar, eller inleda samarbeten, i brist på beslut från regeringen.

– Eftersom vi lever i en styrningsosäkerhet så blir vår förmåga att fatta beslut försämrad. Det kan göra att projekt skjuts fram eller att vi förlänger ett pågående samarbete trots att vi hade velat styra om det i en annan riktning, säger Georg Andrén, chef för Sidas avdelning för programsamarbete.

UD:s konflikter mellan tjänstemännen och den politiska ledningen, som OmVärlden avslöjade i förra numret, har lett till att Sida inte har kunnat inleda de planerade biståndssatsningar i Tanzania, Zambia, Burma, Somalia, Sudan och Sydsudan.

Enligt Georg Andrén hänger detta samman med UD:s oförmåga att fatta beslut.

– Det hade varit enklare för oss att fatta beslut om det hade funnits en tydligt formulerad biståndspolitik. Men vi har försökt att pilota oss fram och hamna rätt i en miljö där vi inte riktigt vet vad regeringen vill, säger Georg Andrén.

Nyligen bestämde sig regeringen för att göra stora förändringar av arbetsrutinerna kring biståndet. De sedan länge beprövade samarbetsstrategierna, som styr biståndets inriktning, skulle bytas mot så kallade resultatstrategier. Men denna reform genomförs nu utan att regeringen först har fattat de beslut som behövdes för att den skulle fungera.

I dagsläget saknas en hel kedja styrdokument för att ge Sida tydlig styrning i genomförandet av de nya resultatstrategierna. Bland annat den så kallade biståndspolitiska plattformen, menar Georg Andrén.

Burma är ett av de länder där konsekvenserna av UD:s handlingsförlamning är stor. Redan i februari hade UD fått ett underlag för att fatta ett beslut. Men trots att regeringen länge själva har flaggat för ett långsiktigt bistånd till landet, har de ännu inte gett Sida grönt ljus. Sidas personal, som anlitats för denna satsning, har snart väntat fyra månader utan att kunna påbörja sitt arbete.

Nils Resare