Go to main navigation

Utvecklingsländer

Fler dör av miljöförstöring än sjukdomar

Föroreningar - inte sjukdomar - är den största dödsorsaken i utvecklingsländer och leder till 8,4 miljoner dödsfall varje år enligt en ny studie. Det är nästan tre gånger antalet dödsfall som orsakas av malaria och fjorton gånger antalet dödsfall orsakade av hiv/aids. Trots det uppmärksammas inte miljöförstöringarnas hälsokonsekvenser alls i lika hög grad.

– Giftiga platser och luft- och vattenföroreningar leder till en enorm belastning för hälso- och sjukvårdssystemen i utvecklingsländerna, säger Richard Fuller, ordförande för Pure Earth/Blacksmith Institute som genomfört studien på uppdrag av Global Alliance on Health and Pollution som är en samarbetsorganisation för bilaterala, multilaterala och internationella organ, regeringar, forskarvärlden och civilsamhället.

Richard Fuller säger att luftföroreningar och kemiska föroreningar ökar snabbt i utvecklingsländerna och att konsekvenserna för människors hälsa är "ödesdigra". Han menar att världens rika länder har löst många av dessa problem men att frågan fallit bort i den nya globala utvecklingsagendan när nya hållbara utvecklingsmål ska formuleras och ersätta millenniemålen.

– Miljöföroreningar kallas ibland tysta mördare, deras inverkan är svår att kartlägga eftersom det är sjukdomar och inte föroreningar som mäts i hälsostatistik, säger Richard Fuller.

Det gör att det felaktigt framställs som en marginell fråga trots att det nu krävs betydande åtgärder, enligt Fuller.

Den nya studien som bygger på uppgifter från Världshälsoorganisationen visar att 8,4 miljoner dödsfall i världen orsakas av giftigt avfall och olika föroreningar i luft, mark och vatten.

– Men det är väldigt svårt att beräkna de negativa hälsoeffekterna från tusentals giftiga platser som förorenats av bly, kvicksilver, sexvärt krom och gamla bekämpningsmedel, säger Jack Caravanos, professor i miljöhälsa vid Cityuniversitetet i New York och rådgivare till Blacksmith Institute.

Han tror att antalet dödsfall är mycket lågt räknat eftersom problemets omfattning just börjat undersökas.

– Vi har nyligen funnit platser i Östeuropa med mycket giftiga kemikalier, säger han.

Kemikalierna spolas ut i jord och vattendrag med regnet och sprids med vinden. Enligt en studie gjord av Blacksmith Institute 2012 påverkar gruvavfall, blysmältverk, avfallstippar och andra giftiga platser hälsan för 125 miljoner människor i 49 utvecklingsländer.

– Vi har identifierat över 200 förorenade platser som innebär en hälsorisk för omkring sex miljoner människor - bland annat områden för elektroniskt avfall och platser förgiftade av bly från bilbatterier, säger John Pwamang vid Ghanas naturvårdsverk.

Det finns allt fler vetenskapliga bevis för att cancer, hjärtsjukdomar, diabetes, fetma, adhd, autism, alzheimers och depressioner har kopplingar till den ständigt ökande mängden giftiga kemikalier i våra kroppar. Det menar Julian Cribb, författare till boken "Poisoned Planet: how constant exposure to man-made chemicals is putting your life at risk".

"Det finns minst 143 000 syntetiska, kemiska ämnen och ett lika stort antal ämnen som oavsiktligt frigörs vid gruvbrytning, förbränning av fossila bränslen och avfallshantering. Omkring tusen nya industriella kemikalier, som enligt FN inte har testats när det gäller hälsa och säkerhet, släpps ut varje år" sade Cribb i ett pressmeddelande.

Medlemmar av Global Alliance on Health and Pollution, GAHP, uppmanar FN att sätta fokus på föroreningar när nya hållbara utvecklingsmål ska formuleras som ska ersätta millenniemålen efter 2015. Förslag från GAHP presenteras vid ett möte i New York nästa vecka.

Stephen Leahy